Kasutusluba ja kasutusteatis

Kuhu avaldus esitada?
Kasutusteatis ja kasutusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu on vaja ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist "Abi".
 
Riigilõivu tasumine
  • Kasutusteatise eest riigilõivu tasuma ei pea.
  • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
  • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.
 
Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987
 
Tulemus
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.
 
Ametnike kontaktid
Veljo Männiste, tel. 608 7875, veljo.manniste@laaneharju.ee
Juhan Kuller, tel. 677 6323, juhan.kuller@laaneharju.ee
 
Õigusaktid