Jäätmeõiend

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad pinnas ning puidu, metalli, plastikute, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide ning -toodete jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, mis tekivad ehitamisel (sh ehitusmaterjali hoidmisel), remontimisel, lammutamisel või ehitusmaterjali purustamisel.

Ehitamise käigus tekkinud ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise tõendamiseks tuleb koos ehitise kasutusloa taotlusega esitada jäätmeõiend, milles on toodud käideldud jäätmete kogus ja jäätmekäitluskoht.

Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud vallavalitsuse ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonnaga ning ehitusluba (lammutusluba). Lammutustööde lõpetamisel vormistatakse jäätmeõiend, mis esitatakse tööde lõppedes vallavalitsusele.

Õigusaktid:

Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri 

Vastutajad:

Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel. 5353 4720 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada (ID-KAARDIGA). 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Jäätmeõiend.rtf