Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutused on üldhooldekodud, mis pakuvad ööpäevaringset hooldamisteenust inimestele, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Täiskasvanute hooldamisteenuse eest tasub kohamaksu põhiliselt teenusel olev isik ise, tema  pereliige või ülalpidamiskohuslane ja/või kohalik omavalitsus. 

Hoolekandeasutusse koha taotlemine

1. Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalspetsialisti poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda.
Kui soovitakse taotleda kohaliku omavalitsuse poolset toetust hooldekodukoha eest tasumisel, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kliendilt või tema esindajalt soovikohase kirjaliku avalduse.

2. Kui sobiv hoolekandeasutus on leitud, sõlmib hoolealune (või tema seaduslik esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab hooldekodus elamise ja teenuste eest tasumise tingimused.

3. Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb ka kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.

4. Hoolealuse siirdumisel hooldekodusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad materjalid.

Lisateabe saamiseks hooldekodudesse pääsemise, seal pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta võib pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või hooldekodu poole.

Lääne-Harju vallas reguleerib üldhooldeteenuse korraldamist Lääne-Harju Vallavolikogu 30. jaanuari 2018 määrus nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" 

 

Lääne-Harju Valla Tugikeskus

Vallavalitsuse allasutusena töötava tugikeskuse eesmärk on paremini korraldada toimetulekuraskustega inimeste ja perede nõustamist, lastekaitsealast tegevust ning laste, eakate ja erivajadustega inimeste hoolekannet. Tugikeskus korraldab ka vältimatut sotsiaalabi ja pakub sotsiaaleluruumi- ja päevakeskuse teenust.
Lennu tn 18
Ämari alevik
Lääne-Harju vald
Harjumaa 76102

Tel (+372) 671 3439, 55698722, info@tugikeskus.laaneharju.ee

 

Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜ

Karjaküla Sotsiaalkeskus on 100% valla osalusega äriühing.

Keila tee 15, Karjaküla alevik, Lääne-Harju vald, 76620 Harjumaa

Tel 604 9152, karjakyla@laaneharju.ee

1-kohaline tuba 1300 €/kuumitmekohaline tuba 1200 €/kuu

Kohatasud alates 01.02.2023: 

  1. Keskmise ja ulatusliku kõrvalabi vajadusega  ööpäevaringse üldhooldusteenuse kuutasu mitmekohalises toas 1200 eurot. 
  2. Keskmise kõrvalabi vajadusega  ööpäevaringse üldhooldusteenuse kuutasu ühekohalises toas 1300 eurot. 

Kuutasu sisaldab retseptiravimeid ja põetus-, hooldusvahendeid.  

Hoolduskomponent kohatasus on 545 eurot kuus ja see siasaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate  tööjõukulusid koos riigimaksudega, tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulusid, tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulusid, koolituse ja supervisiooni kulusid. 

Alates 01.07.2023.a. võtab kohalik omavalitsus hoolduskomponendi eest tasumise üle vastavalt kehtestatud piirmäärale.  

Majutuse ja toitlustamisega seotud kulud tasub klient ise. 

Täiendav info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel https://www.sm.ee/hooldereform

 

Benita Kodu AS

Benita Kodu on eakate kodu, õendushaigla ja rehabilitatsioonikeskus Lääne-Harju vallas Valkse külas. Benita Kodu teenuste kohta saab lähemat teavet ettevõtte kodulehelt www.benita.ee

Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, 76616 Harjumaa
Tel 674 4600