Lääne-Harju vallas asus 2017.a. Statistikaameti andmetel kontaktaadressi järgi 810 ettevõtet. Levinuimad tegevusalad on hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont, kutse- teadus- ja tehnikaalane tegevus ning ehitus. Töötajate arvult on valdav enamus − 777 − alla 10 töötajaga mikroettevõtted, kuni 50 töötajaga ettevõtteid on registreeritud 18 (nendest 9 Paldiski linnas) ning kuni 250 töötajaga ettevõtteid on registreeritud 14 (nendest 6 Paldiski linnas). 

 

Harjumaa majanduse ja ettevõtluse uuring

 

Ringmajandus

Üha enam seisame silmitsi intensiivsest tootmisest ja suurenevast tarbimisest tulenevate keskkonnaprobleemidega. Valitsev lineaarne ehk „tooda-kasuta-hülga" majandusmudel vajab suurt kogust sisendit ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid. Lineaarne majandusmudel ei ole jätkusuutlik lahendus ning ei suuda tagada inimkonna ja keskkonna heaolu ega vasta tänapäevase ühiskonna vajadustele pikemas ajavaates. Nii ettevõtjate kui tarbijatena vajame uut lähenemist, mida pakub ringmajandus, kus majandusareng põhineb innovaatilistel tehnoloogiatel ja ärimudelitel, mis tagavad ressursside ja energia tõhusama kasutamise, toodete korduskasutamise, materjalide ringlussevõtu.

 

Eesti on võtnud eesmärgiks 2021. a lõpuks välja töötada ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava, et kiirendada üleminekut ringsema Eesti suunal.

 

Keskkonnaministeeriumi ringmajanduse koduleht

Mis on ringmajandus?

Euroopa Liidu ringmajanduse pakett

 

Roheline kontor

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Rohelise kontori tunnustuse saamiseks peab organisatsioon rakendama rohelise kontori põhimõtted ja vastama teatud kriteeriumitele. Tunnistuse taotlemiseks tuleb avaldada soovi Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonile (EKJA). Kriteeriumidele vastavust hinnatakse välisauditi käigus, mille viib läbi EKJA esindaja. Pärast edukat auditit väljastab EKJA teie kontorile Rohelise Kontori tunnistuse. Tunnistus on asukohapõhine, st väljastatakse Rohelise Kontori süsteemi rakendavale kontorile mitte kogu organisatsioonile.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni koduleht