Teenused
 
 
Koduteenus - teenus on täisealise üldjuhul eakate ja/või puudega isiku, toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel endal puuduvad materiaalsed või tervislikud võimalused iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.
 
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on täisealisele isikule turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
 
Ülevaatliku info, mida teha, kui lähedane vajab hooldust, leiab siit (vene keeles).
 
Sotsiaaltransporditeenus - teenust osutatakse kõrvalabi vajavatele puudega isikutele või vanaduspensionäridele, kes puude tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti.
 
Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel on kliendi omaosaluse suurus järgmine: 

o Sõidutsoon 1 kuni Keilani 2 eurot
o Sõidutsoon 2 kuni Tallinnani (sh Tallinn) 5 eurot
o Sõidutsoon 3 muu piirkond 10 eurot 

Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse omaosalus üldjuhul sõidu alguses sularahas teenuseosutajale, erandina arve alusel.
Omaosalus loetakse ühe tellimuse hinnaks. 
Kliendi saatja suhtes omaosalust ei rakendata.
 
Eluruumiteenus - eluruumiteenuse eesmärk on eluruumi ajutise kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 
Isikliku abistaja teenus - teenuse eesmärk on suurendada puudetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
 
Tugiisikuteenus - tugiisikuteenuse eesmärk on toetada isiku iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.
 
Lastele määratakse teenus rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaanis kirjeldatud abivajadusele alusel
 
Täisealise isiku hooldus - täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute sooritamisel.
 
Varjupaigateenus - varjupaigateenuse eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
 
Turvakoduteenus - turvakoduteenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ja/või lapsele turvaline keskkond, esmane abi ja lapsele järelevalve.
 
Asendushooldusteenus - asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine.
 
Järelhooldusteenus - teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva lapse iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist.
 
Lapsehoiuteenus - teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut (töötamist). Teenust osutatakse puudega lastele.
 
Võlanõustamisteenus - võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõustamine, et vältida uute võlgnevuste tekkimist  ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
 
Vältimatu sotsiaalabi - isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Erivajadusega last toetav teenus
Erivajadustega last toetavaks teenuseks on:
1) rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
2) ratsutamis- ja ujumisteraapia;
3) lapsele abivahendi soetamine;
4) eluruumi kohandamine;
5) erivajadustega lastele suunitletud laagrid;
6) muud teenused, mis soodustavad erivajadusega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

 

Vaimne tervis

Alates 2022. aasta aprillikuust suureneb Lääne-Harju valla elanikul ligipääs vaimse tervise teenustele ehk psühhosotsiaalsele abile. Tegevust rahastab Sotsiaalministeerium. 
Koostöös Keila Teraapiakeskusega on tagatud teenus kahel päeval nädalas. Teenuseostumise kohad on Keila Teraapiakesksuse ruumid Keilas  (Keskväljak 17) ja nõustamistuba Paldiskis (Rae 38).
Teenuse eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist ja seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.
Kui vajad abi:
1. Võta ühendust Keila Teraapiakeskusega kas telefoni 56607792 või e-posti teel info@keilatk.ee
2. Sulle pakutakse aeg esmakohtumiseks
3. Psühhosotsiaalsele nõustamisele registreerimiseks küsitakse Sinult isikuandmeid