Sissetulekust sõltuvad toetused

Toetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet ja katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid.
Sissetulekust sõltuvad toetused on seotud riikliku toimetulekupiiriga, mis 2022. aastal on 200 eurot kuus. Toetust on õigus taotleda, kui netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus on pärast sissetulekust eluasemekulude mahaarvamist alla 400 euro ühe isiku kohta ehk väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir.
Toetuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus (vabas vormis) ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Taotleja saab avalduse esitada elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).
Isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest peab taotleja sotsiaalosakonda kirjalikult teavitama. E-postiga edastatud info peab olema kinnitatud digiallkirjaga.
Sotsiaalosakonna spetsialistil on õigus nõuda ja taotlejal kohustus esitada talle kõik teadaolevad ja tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse ja toetuse andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas andmeid kolmandate isikute kohta.
Taotlejalt on õigus nõuda andmeid toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete tulude ja kulude kohta. Andmete esitamisest keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.
Toetus määratakse sotsiaalosakonna juhataja otsusega sotsiaaltööspetsialisti või sotsiaalhoolekandekomisjoni ettepanekul.
Toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja  või tema perekonna sissetulekud või kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.
Sissetulekust sõltuva toetuse määramise üldpõhimõtted:
• toetuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus koos lisadokumentidega;
• sotsiaaltöötajal on õigus nõuda andmeid taotleja ja tema pereliikmete tulude ja kulude kohta;
• toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja sissetulekud või omandis olev kinnis- ja vallasasjad tagavad talle või ta perele toimetulekuks piisavad elatusvahendid.
 
Tervisetoetus
Tervisetoetust makstakse laste prillide ja täiskasvanutele prilliklaaside kulu osaliseks hüvitamiseks, puuetega isikule abivahendi ostu, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks, retseptiravimite ostmiseks või raviprotseduuridel osalemise kulude osaliseks hüvitamiseks, raviasutusest väljastatud omaosalusarvete osalise kulu hüvitamiseks ja ravikindlustamata isikutele hädavajalike raviteenuste hüvitamiseks.
 
Koolieelse lasteasutuse osalustasu ning toidutoetus
Toetust lasteaia osalustasu ning lasteaia- ja koolitoidu kompenseerimiseks määratakse jooksva aasta või õppeaasta lõpuni. Toetus kantakse haridusasutuse arvele.
 
Lastega pere toetus
Toetust määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapse koolitarvete, riiete, jalanõude, tugi- ja raviteenuste, spordi- ja lastelaagri osalustasu, kutseõppes osalevate õpilaste ühiselamu ja/või õpilaskodu üüri ja muude hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks.
 
Huvialaringi toetus
Toetust saab taotleda lapsele osalemiseks huvikoolis ja spordiringis, kuid mitte rohkem kui ühe huviringi(kooli) eest tasumiseks. Toetust makstakse kuludokumentide alusel lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale.
 
Sotsiaalteenuste toetus
Juhtumipõhine toetus on mõeldud sotsiaalteenuse eest osaliseks või täielikuks tasumiseks, kui teenusele on suunanud või selle korraldanud sotsiaalosakond.
 
Toetus raske majandusliku olukorra puhul
Toetus on mõeldud isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide, elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu.
 
Vältimatu sotsiaalabi toetus
Toetust saab taotleda elatusvahenditeta isik hädavajalike kulude katteks (toit, riietus, ajutine peavari jne).