Sotsiaaltoetused ja -teenused

Toetused

Lääne-Harju vallavalitsus hoolib oma kogukonna liikmetest ning toetab vähekindlustatud perekondi ja erivajadustega isikuid hädavajalike kulutuste osalise kompenseerimisega juhtudel, kui isikul endal või tema pereliikmetel pole võimalik neid kulutusi teha ega katta teiste riiklike toetustega.

Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole võite pöörduda, kui vajate nõustamist erinevates sotsiaalküsimustes, nagu  eaka isiku hooldamine, probleemid lastega, töötus, sattumine võlgadesse jmt. Kindlasti pöörduge sotsiaaltöötaja poole, kui märkate, et eaka, puudega inimese või lapsega käitutakse või neid koheldakse mitte inimväärselt.

Sotsiaaltoetuste saamise kriteeriume ja taotlemise tingimusi reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogus 24. novembril 2020 vastu võetud määrus nr 16  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas".

Taotleja saab avalduse esitada piirkonnakeskuse teeninduspunktis, e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).

 

Teenused

Sotsiaalteenuste saamise kriteeriumid ja taotlemise tingimused on reguleeritud Lääne-Harju Vallavolikogu 24. novembri 2020 määruses nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas".

Koduteenus - teenus on täisealise üldjuhul eakate ja/või puudega isiku, toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel endal puuduvad materiaalsed või tervislikud võimalused iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on täisealisele isikule turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Ülevaatliku info, mida teha, kui lähedane vajab hooldust, leiab siit (vene keeles).

Sotsiaaltransporditeenus - teenust osutatakse kõrvalabi vajavatele puudega isikutele või vanaduspensionäridele, kes puude tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamisel on kliendi omaosaluse suurus järgmine: 
o Sõidutsoon 1 kuni Keilani 2 eurot 
o Sõidutsoon 2 kuni Tallinnani (sh Tallinn) 4 eurot 
o Sõidutsoon 3 muu piirkond 6 eurot 
Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse omaosalus üldjuhul sõidu alguses sularahas teenuseosutajale, erandina arve alusel.
Omaosalus loetakse ühe tellimuse hinnaks. 
Kliendi saatja suhtes omaosalust ei rakendata.
 

Eluruumiteenus - eluruumiteenuse eesmärk on eluruumi ajutise kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikliku abistaja teenus - teenuse eesmärk on suurendada puudetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Tugiisikuteenus - tugiisikuteenuse eesmärk on toetada isiku iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Lastele määratakse teenus rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaanis kirjeldatud abivajadusele alusel

Täisealise isiku hooldus - täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute sooritamisel.

Varjupaigateenus - varjupaigateenuse eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Turvakoduteenus - turvakoduteenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ja/või lapsele turvaline keskkond, esmane abi ja lapsele järelevalve.

Asendushooldusteenus - asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine.

Järelhooldusteenus - teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva lapse iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist.

Lapsehoiuteenus - teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut (töötamist). Teenust osutatakse puudega lastele.

Võlanõustamisteenus - võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõustamine, et vältida uute võlgnevuste tekkimist  ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Vältimatu sotsiaalabi - isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.