Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Perekonna sissetulekust mittesõltuvat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Lääne-Harju vald.
Taotlusi saab elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).
 
Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuse maksmine
 
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse erandjuhtudel välja sularahas. Toetuse saaja nõusolekul kantakse toetus tema poolt esitatud kolmanda isiku või toetuse aluseks olnud arve esitaja arvelduskontole.
 
Sünnitoetus
Lääne-Harju vallavalitsus maksab lapse sünnitoetust 550 eurot. Toetust makstakse kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot.
Esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel Lääne-Harju valla elanik ja üks lapsevanematest on elanud Lääne-Harju vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.
Teine osa makstakse välja pärast lapse ühe aastaseks saamist, tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Lääne-Harju valla elanikud alates lapse sünnist kuni aastaseks saamiseni.
Sünnitoetuse väljamaksmiseks võib esitada taotluse kuue kuu jooksul, arvates lapse sünni registreerimisest.  Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.
 
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Esimest korda kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.
Kooli mineva lapse toetus on toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ning kelle enda ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht 15. augusti seisuga on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald.
Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).
 
Matusetoetus
Matusetoetuse määraks on 230 eurot.
Matusetoetus on ühekordne rahaline toetus, mida makstakse isiku, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistri andmetel vallas, surma korral matuse korraldajale. 
Toetust makstakse samaväärselt ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Harju vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest. 
Toetuse väljamaksmine toimub võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast vastava taotluse esitamist.
 
Koolisõidutoetus
Üldhariduskoolis õppivale õpilasele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulusid vastavalt tegelikele kuludele.
Toetust võib taotleda lapsevanem, lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.
Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele iga õppeaasta alguses taotluse, millele lisatakse jooksvalt iga kuu lõikes kulusid tõendavad dokumendid, mis võivad olla kuni 3 kuud vanad ja selgesti loetavad.
Sõidutoetus makstakse välja vastavalt ühistranspordi kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi (kodu-kool-kodu) õppepäeva kohta.
Hariduslike erivajadustega laste koolides ja klassides õppivate õpilaste puhul kompenseeritakse kütusekulud  kuludokumentide alusel arvestades koolipäevade arvu ning keskmist kütusekulu kilomeetri kohta.
Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgses asulas asub üldhariduskool või on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport. Kompenseerimisele ei kuulu ka täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud.
 
Hooldusperetoetus
Toetus koosneb kahest osast:
1) Hooldusperes oleva lapse toetus 
- toetus makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik ja teenust osutatakse vastava lepingu alusel; 
- toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks
2) Hoolduspere vanema toetus 
- määratakse hoolduspere vanemale, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (STAR)
- toetust makstakse üks kord kuus hoolduspere vanemale, kellega vallavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu Lääne-Harju valla elanikuks olevale lapsele asendushooldusteenuse pakkumiseks.
- hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääne-Harju vald.
 
Hooldusperes oleva lapse toetuse suurus on 240 eurot lapse kohta kalendrikuus.
Hoolduspere vanema toetust makstakse ühe kahendiku ulatuses töölepingu seaduse § 29  lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta.
 
Puudega isiku hooldajatoetus

Puudega isiku transporditoetust makstakse isiku elukohast ametiasutusse, koolieelsesse lasteasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste ees.


Erivajadusega last toetav teenus
Erivajadustega last toetavaks teenuseks on:
1) rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
2) ratsutamis- ja ujumisteraapia;
3) lapsele abivahendi soetamine;
4) eluruumi kohandamine;
5) erivajadustega lastele suunitletud laagrid;
6) muud teenused, mis soodustavad erivajadusega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

Puudega isiku transporditoetus
Puudega isiku transporditoetust makstakse isiku elukohast ametiasutusse, koolieelsesse lasteasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste ees.