Omapuhasti ehk reovee kohtpuhasti on puhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti.

Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Türisalu, Paldiski, Laulasmaa ja Keila reoveekogumisaladel. Reoveekogumisalade piire saab näha siit.

 

Omapuhasti valimine 

Omapuhasti valikul tuleb arvestada põhjavee kaitstusega (joonis 1). Põhjaveekaitstuse kaarti näeb siit.

Joonis 1. Omapuhasti valimine sõltuvalt põhjavee kaitstusest

 

Nõuded reoveepuhastile

Kõige olulisemad nõuded, mis reguleerivad reoveepuhastamise rajamist on kirjas:

 

Dokumentide esitamine

  • Isikliku majapidamise omapuhasti

Isikliku majapidamise omapuhasti rajamiseks tuleb esitada läbi Ehitisregistri ehitusteatis, mille juurde lisatakse informatsioon:

  • Põhjavee kaitstuse kohta,
  • põhjavee liikumissuuna ja maapinna absoluutkõrguste kohta;
  • põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  • maapinnale lähimate aluspõhja kivimite paiknemissügavuse kohta;
  • reoveekäitlussüsteemi kirjeldus, näiteks toote infoleht;
  • tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse kohta;
  • Omapuhasti asukoha kohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes). 

Isikliku majapidamise omapuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse läbi Ehitisregistri kasutusteatis.

 

  • Omapuhasti jõudlusega kuni 50 inimekvivalenti

Omapuhasti jõudlusega kuni 50 inimekvivalenti rajamiseks tuleb esitada läbi Ehitisregistri ehitusteatis ja ehitusprojekt.

Omapuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse läbi Ehitisregistri kasutusloa taotlus ning tasutakse riigilõiv 30 eurot taotluse läbivaatamise eest vastavalt riigilõivuseaduse § 3314. Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE452200001120109987 (Swedbank), märkides selgitusse reoveepuhasti asukoha aadressi.

 

Veeluba

Kui heitvett juhitakse suublasse (sh kraavi), on vajalik Keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja taotleda, on isiklikus majapidamises tekkiva ning kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas.Tegevus peab vastama veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

Muudel juhtudel on peab enne omapuhasti kasutamist olemas olema veeluba.

Veeloa taotlemise kohta saab informatsiooni Keskkonnameti koduleheküljelt.

 

Juhend- ja lisamaterjale materjale