Noortegarantii tugisüsteem

Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on käivitanud 3 projekti, mille peamisteks eesmärkideks on luua hästi toimiv ja jätkusuutlik tugisüsteem koos vajalike teenustega 13-29-aastaste noorte toetamiseks. Lääne-Harju vald on üks viiest osalisest projektis "Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine". Projekte viiakse ellu aastatel 2024-2027 ning selles osalevad kõik maakonna omavalitsused.

Projekti peamine sihtrühm on 16-29-aastased NEET-staatuses noored. NEET mõiste tuleneb ingliskeelsetest sõnadest "Not in Education, Employment, or Training" ja tähistab noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel.

Projekti ennetustegevused on suunatud 13.-15.-aastastele noortele, kel esineb takistusi koolikohustuse täitmisel.

Igas Harjumaa kohalikus omavalitsuses on hakanud NEET-noortega tegelema noorte heaolu spetsialist, kes loob noorega esmase kontakti ning selgitab välja, millist tuge noor vajab oma eesmärkideni jõudmiseks. Lähenemine on täielikult individuaalne ning projektis osalemine vabatahtlik. Samuti aidatakse noort ja tema lähedasi väljaspool projekti pakutavate teenusteni jõudmisel (Töötukassa, raviasutused, võlanõustamine jms). Olulised on ennetavad tegevused, mis on mõeldud universaalselt kõigile noortele. Erilist tähelepanu pööratakse tõrjutusriskis noortele, kelle puhul on suurem tõenäosus katkestada õpingud või kogeda tõrjutust tööturul. Noorte heaolu spetsialist on kogu protsessi vältel noorele toeks.

Noorte heaolu spetsialist on mitmekülgne professionaal, kes pühendub noorte toetamisele erinevates valdkondades. Lisaks saab noorte heaolu spetsialist toetada karjääriplaneerimist ning luua ühendusi kohalike organisatsioonide ja ettevõtetega. Kõik mainitu ja teised lisategevused aitavad tagada mitmekesiseid võimalusi noorte arenguks ning saavutada neil läbi toetava ja mõistva protsessi oma eesmärke.

Eelnevate eesmärkide täitmiseks tegutseb  meie vallas noorte heaolu spetslisti ametikohal Julia Mihhejenkova.

Julia tööülesannete hulka kuulub piirkonna noori toetavate võimaluste kaardistamine ja vajaduspõhise koostöö tegemine kõikide noori puudutavate valdkondadega. Oluline osa on ka teavitustööl (nt tutvustada noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastada iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetada tervist puudutavates küsimustes).

Tähtis on selle kõige juures see, et igale noorele lähenetaks tema enda soovidest ning vajadustest lähtuvalt.  Olenevalt noore võimekusest ning pikaajalistest eesmärkidest. Väga tihti on noortel vaja tuge erinevates ametiasutustes, mida me ka pakume.

Kutsume sind julgelt Juliaga ühendust võtma ning oleme sulle toeks, kui sa:

  • oled 15–29-aastane;
  • ei õpi ega tööta ;
  • ei ole veel otsustanud, millist teed valida.

2024. a märtsikuu seisuga oli Lääne-Harju vallas 144 mitteõppivat ja -töötavat noort.

Selleks et paremini mõista, mis võimalused sul on, võta ühendust. Vajadusel on Julia olemas ka veebis, telefoni või meili teel. Saate koos läbi arutada sulle vajaliku infot töötamise, õppimise, välismaiste pakkumiste ja muu kohta ning ta  toetab sind su edasisel teekonnal.

Julia Mihhejenkova

telefon 529 0992

e-post: julia.mihhejenkova@laaneharju.ee

Projekti „ Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine""  kaasrahastab Euroopa Liit.