Noorte huvitegevuse toetused

Erahuvitegevus

Lääne-Harju valla eelarvest saavad noorte huvitegevuse toetust taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid, kes pakuvad teenust harrastajatele aastas vähemalt üheksal kuul ja kaks korda nädalas (kokku min. 90 min). Toetust saava huviringi või spordiklubi juhendajatel peab olema nõuetele vastav ettevalmistus. 

Huvitegevuse korraldamiseks makstakse nii-öelda pearaha toetust kuni 19-aastaste harrastajate kohta, kes osalevad regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald. 2020. aastal kehtestas Lääne-Harju vallavalitsus toetuse suuruseks 15 eurot kuus ühe harrastaja kohta. 

Noorte huvitegevuse toetamise korraga saab tutvuda siin

Taotlemine ja taotluste menetlus toimub elektroonilises infosüsteemis Spoku. Spoku-s taotlemise juhendiga saab tutvuda siin

 

Meisterlikkuse toetus 

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse korra alusel saab taotleda ühekordse toetusena meisterlikkuse toetust kuni 26-aastaste isiku individuaalse või võistkondliku tegevuse toetamiseks vähemalt Eesti tiitlivõistluste või tippürituste tasemel. Sama korra alusel saab taotleda ka stipendiumi õpilasvahetuseks või ülikooliõpinguteks välismaal. Meisterlikkuse toetuse ja stipendiumi maksmisel arvestatakse toetuse saaja tegevust ja tulemusi eelnevatel aastatel. Meisterlikkuse toetust ja stipendiumi saab taotleda ja makstakse taotlejale üks kord kalendriaastas. Meisterlikkuse toetuse ja stipendiumi taotlemist ja maksmist reguleerib Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse korra § 6 (vt täpsemalt siit).   

 

Munitsipaalhuviharidus

Omavalitsuse hallatavates asutustes (Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool, üldhariduskoolide või noortetubade huviringid) pakutava huvihariduse või -tegevuse eest tasub lapsevanem, kui õppeasutuses või huviringis on kehtestatud igakuine osalustasu. Lapsevanema poolt makstav osalustasu katab osa huvikooliga seotud kuludest. Ülejäänud osa õppekoha maksumusest katab kohalik omavalitsus.

Ka teise omavalitsuse huvikoolis (näiteks Keila Muusikakoolis) õppiva Lääne-Harju valla lapse õppekoha maksumuse katab omavalitsus ning lapsevanem tasub igakuise osalustasu. 
 

Huvialaringi toetus

Vähekindlustatud iskiku või perekonna lapse osalemiseks huvikoolis, -ringis või trennis saab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja taotleda huvialaringi toetust, kui pere netosissetulek jääb alla toimetulekuks vajaliku piiri. Sissetulekust sõltuvate toetuste kohta leiab rohkem infot siit. Huvialaringi toetust saab taotleda ühe huviringi / -kooli eest tasumiseks ning toetust makstakse kuludokumentide alusel. Taotlemiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole (vt kontakte siit).