2017. aasta 1. juulil jõustus hädaolukorra seadus, millest tulenevalt peavad omavalitsusjuhid olema teadlikud piirkonna riskidest, oskama kriisiolukordadest teavitada ning vajadusel ka elanikke evakueerida. Vastavalt seadusele moodustati oktoobris Lääne-Harju valla kriisikomisjon ning võeti vastu selle põhimäärus. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.
Lääne-Harju valla kriisikomisjonis on 17 liiget, kelle hulka kuuluvad vallajuhid, pääste- ja riigikaitseasutuste ning piirkonna ettevõtete esindajad. Kriisikomisjoni esimees on Jaanus Saat (telefon +372 53463099).
 
Hädaolukorra seadus sätestab muude tegevuste hulgas ka  hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused. 
 
Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise või keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimimises ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest rohkem isikuid ja vahendeid.
Elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist. 
Hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 1 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja on:
1) soojuse tootja, kelle tootmise prognoositav maht aastas on vähemalt 50 000 MWh, kes tegutseb võrgupiirkonnas, mille aastane müügimaht on vähemalt 50 000 MWh, ja kes osutab teenust vähemalt 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses;
2) võrguettevõtjast soojusettevõtja, kes tegutseb võrgupiirkonnas, mille aastane müügimaht on vähemalt 50 000 MWh, ja kes osutab teenust vähemalt 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses.
Lääne-Harju vallas puuduvad eelpool nimetatud mahtudega soojatootjad ja võrguettevõtjad.
 
Hädaolukorra seaduse § 38 lõige 1 sätestab, et elutähtsa teenuse osutaja on ka juriidiline isik, kelle pädevuses on käesoleva seaduse § 36 elutähtsa teenusena määratletud avaliku halduse ülesande täitmine. Avaliku halduse ülesandena käsitletakse kohaliku tee sõidetavuse tagamist. Lääne-Harju vallas on sellise elutähtsa teenuse osutajaks AS Lahevesi.
 
 
 
Hädaolukorraks valmisoleku kohta saab infot ka Päästeameti kodulehelt
 
Operatiivse ohuteavitamise süsteemiga liitumise kohta loe siit