Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Lääne-Harju Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab Paldiski linnas Kasesaare tee 10 kinnistule kavandatava rohevesiniku ja -ammoniaagi tootmisüksuse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Otsustaja algatas kõnealuse KMH oma 24.10.2023 korraldusega nr 738

Ettevõtte kavandatud projekti eesmärgiks on luua Paldiskis vajalikud tehnoloogilised ja taristutingimused rohevesiniku ja -ammoniaagi tootmiseks. Ammoniaagi projekteeritav tootmisvõimsus on 2,506t/h, 60,14t/ööp, 20 000t/a. Toorainena on vaja toota vesinikku ca 0,453t/h, 10,875t/ööp, 3 620t/a; vesiniku tootmiseks kasutatakse vee elektrolüüsi. Kavandatav ammoniaagi tootmine on olemuselt väikesemahuline keemiatööstus. Ammoniaak on kavas võtta kasutusele laevakütusena – tegemist on laialdaselt kasutatava kemikaaliga, mis kütusena võimaldab saavutada laevatranspordi süsinikuneutraalsuse. Tootmisüksus ise hakkab paiknema Paldiski linnas Kasesaare tee 10 (58001:001:0216) maaüksusel.

Tootmisüksus ühendatakse torustikuga Lõunasadama kaini selleks, et laadida toodangut otse laevadele.

Samuti on oluline, et tootmiseks kasutatakse taastuvenergiat. Selleks kavandatakse Paldiski tuulepargi alajaama ja tootmisüksuse vahele otseliini. Tootmine vajab toorainena vett, mis võetakse Paldiski reoveepuhasti heitvee väljalasust, puhastatakse rajatavas veetöötlusjaamas. Selleks kavandatakse torustikku Paldiski reoveepuhasti ja tootmisüksuse vahele.

KMH osapooled: Arendaja(d) on OÜ Derivaat NH3 (registrikood: 10726198) (aadress Maakri 19/1, Tallinn, kontaktisik Erik Laidvee, e-post erik.laidvee@derivaatnh3.com, telefon 504 4826)
Otsustaja on Lääne-Harju Vallavalitsus (kontaktisik Erki Ruben, e-post erki.ruben@laaneharju.ee, telefon 5836 8245) OÜ Hendrikson & Ko Juhan Ruut, juhan@hendrikson.ee

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda Lääne-Harju Vallavalitsuse kantseleis Paldiski linn Rae tn 38 II korrus ajavahemikul 05.02 - 18.02.2024 ja valla kodulehel https://laaneharju.ee/keskkonnamojud

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul e-kirja teel info@laaneharju.ee

KMH programmi avalik arutelu toimub 21.02.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuse Volikogu saalis Paldiski linn Rae tn 38 II kell 16.00

Dokumendid:
Paldiski ammoniaagitehase programmi eelnõu 25.01.2024
Programmi ettepanekud asjaomastelt asutustelt 
Kõik dokumendid ZIP failis

Keskkonnamõjud

 

Mis tahes inimtegevus mõjutab keskkonda. Osade tegevustega kaasnev mõju võib seejuures olla sedavõrd suur või ulatuslik, et ohustab looduskeskkonda ning inimeste tervist praegu või tulevikus. Selliste tegevuste elluviimise eel tuleb hinnata võimalikke negatiivseid tagajärgi ning leida võimalused negatiivseid mõjusid vältida ja leevendada. 
 
Keskkonnamõju hindamine on keskkonnakorralduslik vahend, mis on mõeldud otsusetegijate abistamiseks, et nii nemad kui ka muud huvitatud osapooled oskaksid hinnata otsuse tagajärgi. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi, kui kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju; hindamise algatamine on teatud juhtudel õigusaktidega nõutud, kuid paljudel juhtudel on tegemist kaalutlusotsusega (kaasneva mõju olulisust hinnatakse eelhinnangu käigus).
 
Keskkonnamõju hindamised jagunevad kaheks:
1. keskkonnamõju hindamine ehk KMH, mis saab üldjuhul alguse tegevusloa taotluse menetlemise käigus ning mille tulemusi arvestatakse tegevusloa andmise üle otsustamisel;
2. keskkonnamõju strateegiline hindamine ehk KSH, mis viiakse läbi strateegiliste planeerimisdokumentide (nt planeeringute, arengukavade, strateegiate jt) koostamisel.
 
KMH ja KSH õiguslikud alused ning korra sätestab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Planeeringute koostamise käigus läbiviidavale KSH-le kohaldatakse planeerimisseadusest tulenevaid menetlusnõudeid, nõuded KSH aruande sisule ja muudele tingimustele tulenevad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest.
 
Keskkonnaamet täidab KMH käigus nii otsustaja (tegevusloa andja) kui ka asjaomase asutuse ülesandeid. Keskkonnaamet on otsustaja mõne nn keskkonnaloa (nt jäätmeluba, maavara kaevandamise luba vmt) taotluse menetlemisel, viies läbi kogu KMH menetluse ning kontrollides KMH programmi ja aruande vastavust kehtestatud nõuetele ja sisulist piisavust. Kui otsustajaks on mõni teine asutus (nt kohalik omavalitsus ehitusloa taotluse menetlemisel), siis Keskkonnaamet asjaomase asutusena annab KMH käigus seisukohti ja kooskõlastusi (eelhinnangu eelnõule, samuti KMH programmile ja aruandele), millega saab otsustaja arvestada.
 
Keskkonnaamet annab KSH käigus seisukohti eelhinnangu eelnõule ja KSH lähteülesandele (programmile või väljatöötamise kavatsusele) ning kooskõlastusi planeeringule ja KSH aruandele.