Ehitusloa taotlemine ja ehitusteatis
 
Kuhu avaldus esitada?
Ehitusteatis ja ehitusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu tuleb ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tasub tutvuda selle kasutajajuhendiga, mille leiad rubriigst "Abi".
 
Riigilõivu tasumine
  • Ehitusteatise eest riigilõivu tasuma ei pea.
  • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
  • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
  • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
  • Kõikide ehitiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987.
 
Tulemus
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks.
Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.
 

Ehitamise alustamise teatise registreerimine

Kuhu avaldus esitada?
Vastavalt ehitusseadustikule tuleb ehitamise alustamise teatis esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada minimaalselt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust.
Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus loetud teavitatuks", ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik!
Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida Ehitisregistrisse, valides seal „Esita taotlus või teatis" / „Ehitamise alustamise teatis" ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud järgnevad isikud: teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Juhime tähelepanu ka sellele, et ühe teatisega saab siduda mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.
 
Tulemus
Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.
 
 
Ametnike kontaktid
Veljo Männiste, tel. 608 7875, veljo.manniste@laaneharju.ee
Juhan Kuller, tel. 677 6323, juhan.kuller@laaneharju.ee