Ehitusloa taotlemine ja ehitusteatis

Kuhu avaldus esitada?
Ehitusteatis ja ehitusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu tuleb ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tasub tutvuda selle kasutajajuhendiga, mille leiad rubriigst "Abi".
 
Riigilõivu tasumine
Ehitusteatise eest riigilõivu tasuma ei pea.
Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
Kõikide ehitiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987.
 
Tulemus
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.
 
Ametnike kontaktid
Veljo Männiste, tel. 608 7875, veljo.männiste@laaneharju.ee
Juhan Kuller, tel. 677 6323, juhan.kuller@laaneharju.ee