Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

Lääne-Harju vallas avaliku ürituse korraldamist ja selleks loa taotlemist reguleerib vallavolikogu määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".  

Avaliku ürituse loa taotlust ja ürituse turvaplaani saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses

Rohevallana soosime keskkonnasõbralikke avalikke sündmusi. Keskkonnasõbraliku sündmuse korraldamisel arvestatakse keskkonnaalaste aspektidega, et vähendada sündmuse negatiivset keskkonnamõju. Olenemata sündmuse suurusest ja olemusest, saab iga korraldaja leida viise, kuidas vähendada ürituse ökoloogilist jalajälge. Näiteks luua võimalus sorteerida pakendeid eraldi segaolmejäätmetest või vältida ühekordsete nõude kasutamist korraldusmeeskonna siseselt. 
 
Lääne-Harju Vallavalitsus on koostanud keskkonnasõbralike sündmuste korraldaja meelespea, mis on mõeldud kõigile neile, kes korraldavad üritusi Lääne-Harju valla territooriumil.
 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitusi avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste kohta loe siit.