Erateed avalikeks teedeks

Lääne-Harju Vallavalitsus on viimasel ajal asunud saatma maaomanikele kirju, kus palutakse anda kinnistut läbivad erateed, mida rohkem kasutatakse, ametlikult avalikeks teedeks. Peamine põhjus on teehooldus. 

Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine" jäid avalikku kasutusse ainult need teelõigud, mis kuulusid vallale või mille kasutamiseks oli sõlmitud maaomanikuga leping.  

Lääne-Harju valla koostööpartner hooldab  ainult avalikus kasutuses olevaid teelõike. Hooldus hõlmab nii suvist teeäärte niitmist, materjali pealevedu kruusateedele, greiderdamist kui ka lumekoristust. Eraomandis olevate teelõikude hooldus on iga teelõigu omaniku enda kohustus. Vallavalitsus avaliku rahakotiga eraomandile kulutusi teha ei tohi.  

Lääne-Harju vallas on hulgaliselt teid, mis on osaliselt eraomandis ja osaliselt avalikus kasutuses. Selliste teede hooldus on  keeruline ning tulemus enamasti ebaühtlane ja mitterahuldav. Lääne-Harju Vallavalitsus on nõus üle võtma avalike teelõikude vahele jäävate eratee teelõikude hoolduse, kuid eratee tuleb sellisel juhul avalikku kasutusse määrata seaduses sätestatud korras. 

Eeltoodust tulenevalt palub Lääne-Harju Vallavalitsus teeomanikel juba ennetavalt saata vallavalitsusele sooviavaldus teelõigu avalikku kasutusse andmiseks. Ühtlasi palume teil mõistvalt suhtuda, kui vallavalitsus teeb teile ettepaneku notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimiseks ja teelõigu avalikku kasutusse määramiseks. 

Lisaks  korraldatud teehooldusele võimaldab avalik tee tagada õiguskindla juurdepääsu kinnistuteni. Avaliku tee puhul puudub kinnistute omanikel vajadus omavahel teekasutuses ja hoolduses kokku leppida ning teeservituute kinnistusraamatusse kanda.  

Küsimustele vastab:

Ahto Pärnamets

Lääne-Harju valla ehitus- ja haldusosakonna juhataja

ahto.parnamets@laaneharju.ee