Teade Merenukas külas kehtestatud detailplaneeringu otsuse muutmisest

Lääne-Harju Vallavalitsuse 24.09.2019 istungil algatati Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 360/0817 „Detailplaneeringu kehtestamine"  muutmine, mille eesmärgiks on Harju maakond, Lääne-Harju vald, Merenuka küla, Merenuka tn 9  kinnistust (registriosa nr 7064602) eraldatud transpordimaa (Merenuka tänav L1, 43101:001:0087) katastriüksust puudutava eelmärke kustutamine. Planeeritav muudatus jätab Merenuka 9 detailplaneeringu kehtestamise otsuse preambulast välja neljanda lõigu järgmise sõnastuses:
„Planeeringuga ei nähtud ette inimeste avalikku juurdepääsu Keila Jõe kallasrajale. Selle tagamiseks on kinnistu omaniku Osaühing Karu Katus (registrikood 10102894) ja Keila Vallavalitsuse esindajate poolt on Tallinna notar Anneli Alekand büroos, aadressil Rotermanni 8, 07.08.2017 sõlmitud notariaalne kokkulepe mis on registreeritud notari ametitegevuse raamatus numbri 1494 all. Kokkuleppe sisuks on omanikule kuluva Merenuka 9 kinnistust eraldatavale transpordimaale Merenuka 9b pindalaga 1671 m2 avalik kasutus liiklemiseks jalgsi ja/või jalgrattaga pääsuks kallasrajale isiklik kasutusõigus Keila valla kasuks eelmärke tegemine kinnistusraamatusse kandmisega. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta."
Merenuka 9 detailplaneeringu lahendusi ei muudeta.
Menetluse algatamise vajadus ja põhjendused on detailselt välja toodud otsuse eelnõus ja selle seletuskirjas, millega on võimalik tutvuda siin.