Volikogu tegevuskava

Aus, avatud ja kaasav juhtimine

Juhime valda ausalt, avatult ja inimesi kaasates. Oleme omakandi inimesed ja meil on sinu jaoks aega. Ajame asju kiiresti, kaasame meeskonda parimad spetsialistid ning arutame plaanid vallarahvaga läbi.

 • Ükski mure ei ole liiga suur või väike, et sellest mitte teada anda.
 • Asjaajamine on kiire, lihtne ja mugav.
 • Ükski ettevõtmine ei tohi takerduda bürokraatiarägastikku.
 • Teeme koostööd, sest probleemid ja võimalused ei tunne valla piire.

Turvaline, mitmekesine ja roheline keskkond

Seisame selle eest, et igas valla nurgas on turvaline, mitmekesine ja roheline elukeskkond, kus tunnevad end hästi maakoduomanikud, korterielanikud linnas ja alevikes ning suvitajad Inimeste mugavuse ja turvatunde ning rikkaliku looduskeskkonna säilitamise vahel tuleb leida tasakaal. Keskkonna hoidmine peab muutuma inimeste elu loomulikuks osaks, mille nimel tuleb ühiselt pingutada.

 • Korraldame jäätmemajanduse inimeste vajadustest lähtuvalt.
 • Säilitame looduslähedase ja mitmekesise elukeskkonna, kus inimene ja loodus elavad koostoimes ning üks ei kannata teise pärast.
 • Võtame aega valla üldplaneeringu läbi rääkimiseks iga huvilisega ja arvestame sealjuures ka elusloodusega, kes enda nimel kõnelda ei saa.
 • Toetame korteriühistuid igal aastal vähemalt 40 000 euroga, et korrastada kortermajade hoovid, parklad, prügimajad.
 • Jätkame asulakeskuste korrastamist, lähtudes kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest.
 • Panustame kodukoha turvalisusesse.

Toimiv, hooldatud ja kaasaegne taristu

Meie hoolitseme selle eest, et valla taristu oleks kaasaegne ja korras. Tagame mugavad ja mitmekesised ühendused kogu vallas, et vallaelanikud saaksid turvaliselt liigelda nii vallasiseselt kui ka väljapoole, sõltumata valitud transpordiliigist. Ühistransport on korraldatud vajaduspõhiselt, mugavalt ja mõistlikult.

 • Jätkame vallateede võrgustiku korrastamisega ning pingutame selle nimel, et igaühe kodutee oleks korras.
 • Viime igal aastal musta katte alla vähemalt 1 km kruusateid ning kavandame ligipääsud avalikele ranna- ja puhkealadele.
 • Tagame, et valla ühis- ja koolitranspordisüsteem on vajaduspõhine ja kaasaegne.
 • Jätkame vallale kuuluvate spordirajatiste korrastamist ja rajamist suurematesse asustusüksustesse piirkondlikult tasakaalustatud viisil ning toetame inimeste algatusi, kes soovivad ise kogukonnana seda tegevust eest vedada.

Kodulähedane, kvaliteetne ja arvestav haridus

Meie südameasi on, et Lääne-Harju valla lapsed saavad sõltumata emakeelest kodu lähedal kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust koolides ja lasteaedades, kus arvestatakse, et iga laps on ainulaadne.

 • Valla koolides on kaasaegne ja õppima innustav õpikeskkond.
 • Igas lasteaias ja koolis on kättesaadavad kvaliteetsed tugiteenused.
 • Kvalifitseeritud ja motiveeritud haridustöötajad arvestavad iga õppuri vajadustega.
 • Tasuta ja tervislik koolilõuna kõigile õpilastele.
 • Korraldame õpilasmalevaid.
 • Leiame paindlikud lahendused igale perele lasteaiakoha valikul.
 • Toetame majanduslikes raskustes peresid aastas ühe lastelaagri eest tasumisel.

Tegus, terve ja ühtehoidev kogukond

Meie vallas on tegusad, terved ja ühtehoidvad kogukonnad ning igaüks saab lüüa kaasa oma kodukandi arengus. Siin tegutsevad elujõulised vabaühendused ning meie toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi.

 • Loome võimalused, et vallaelanikel oleks võimalik oma koduvalla arengu kujundamises kaasa rääkida.
 • Toetame kohalikul omaalgatusel ja koostööl põhinevaid ettevõtmisi – ühisüritustest avaliku ruumi arendamiseni.
 • Korrastame MTÜ-de toetamise süsteemi ja tagame, et toetatakse ettevõtmisi, mis edendavad kohalike kogukondade ühtekuuluvust.
 • Panustame tervisedendusse.

Vajaduspõhine ja kättesaadav sotsiaalsüsteem

Lubame, et mitte keegi ei jää oma murega üksi. Me kõik võime oma elus sattuda raskustesse, vajada abi ning toetust. Tagame igale vallaelanikule väärika elukaare ning abi neile, kes on sattunud keerulisse olukorda või võitlevad tervisemuredega.

 • Loome sotsiaal- ja haridusvaldkonna tugiteenuste kompetentsikeskuse.
 • Tegeleme aktiivselt ennetusega, mis aitab ära hoida vallaelanike sotsiaalprobleeme ja tervisemuresid.
 • Arendame koduhooldusteenust ning parandame abivahendite kättesaadavust, et vähendada lähedaste koormust.
 • Aitame kaasa perearstidele heade töötingimuste loomisele ja võtame rahvatervise erilise hoole alla.
 • Tagame igal aastal haridustöötajate ja õpilastele tasuta gripivastase vaktsineerimise, et õppetöö koolis sujuks suuremate seisakuteta.