Vallavolikogu määrused 2023

1. Lääne-Harju valla 2023. aasta eelarve

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 "Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

3. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.11.2018 määruse nr 33 "Lääne-Harju Valla Raamatukogu põhimäärus" muutmine

4. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

5. Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine

6. Lodijärve Kooli põhimäärus

7. Lustipesa Lasteaia põhimäärus

8. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus" muutmine

9. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

10. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 28 „Lääne-Harju Kultuurikeskuse põhimäärus" muutmine

11. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 „Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

12. Lääne-Harju Vallavolikogu 24.11.2020 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine

13. Lääne-Harju Vallavolikogu määruste muutmine

14. Lääne-Harju valla teehoiukava 2023–2027

15. Maamaksumäärade kehtestamine

16. Lääne-Harju valla kliima- ja energiakava kinnitamine

17. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine

18. Lääne-Harju valla 2023. aasta lisaeelarve

19. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2024–2027 kinnitamine

20. Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 määruse nr 20 „Koolilõuna toetuse hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord" muutmine

21. Lääne-Harju Vallavolikogu 24.11.2020 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine