Vallavolikogu määrused 2022

1. Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve

2. Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord

3. Lääne-Harju valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus" muutmine

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määruse nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine

6. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

7. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 2 "Lääne-Harju Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus" muutmine

8. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 "Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

9. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 42 "Avaliku ürituse korraldamine ja pidamise nõuded" muutmine

10. Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve

11. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

12. Lääne-Harju valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise kord

13. Padise Kloostri Külastuskeskuse põhimäärus

14. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" muutmine
Lääne-Harju valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

ÜVK arengukava lisad

15. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 „Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

16. Maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

17.  Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 "Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine

18. Lääne-Harju valla 2022. aasta 2. lisaeelarve

19. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

20. Lääne-Harju Vallavolikogu 24.11.2020 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" muutmine 

21. Lääne-Harju valla 2022. aasta 3. lisaeelarve

22. Lohusalu maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

23. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 29 „Lääne-Harju Huvikeskuse põhimäärus" muutmine

24. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määruse nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine