Volikogu määrused 2020

1. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 "Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine

2. Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

3. Eluruumide erastamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

4. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 "Hajaasustuse programm" tulenevate ülesannete delegeerimine

5. Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

6. Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas

7. Paldiski Ühisgümnaasiumi põhimäärus

8. Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

9. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine

10. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" muutmine

11. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine

12. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 „Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

13. Lääne-Harju Vallavolikogu 25.02.2020 määruse nr 2 „Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine

14. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruse nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmine

15. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve

16. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

17. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine

18. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve