Volikogu määrused 2018

1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

3. Toimetulekutoetuse arvutamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

4. Lääne-Harju valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

5. Lääne-Harju valla 2018.aasta eelarve

6. Vasalemma Vallavolikogu 26.10.2010 määruse nr 12 "Rummu Lasteaia "Lepatriinu" põhimäärus" muutmine

7. Vasalemma Huvikeskuse põhimäärus

8. Lääne-Harju valla põhimäärus

9. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

10. Volikogude määruste kehtetuks tunnistamine

11. Lääne-Harju valla jäätmehoolduseekiri

12. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Harju vallas

13. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

14. Risti Kooli põhimäärus

15. Padise Lasteaia põhimäärus

16. Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord

17. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord

18. Laulasmaa Kooli põhimäärus

19. Paldiski Lasteaed Naerulind põhimäärus

20. Koolilõuna toetuse, hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord

21. Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine

22. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

23. Lääne-Harju valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

24. Lääne-Harju valla 2018.aasta lisaeelarve

25. Lääne-Harju valla mittetuundustegevuse toetamise kord

26. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 17 "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord" muutmine

27. Paldiski Vene Põhikooli põhimäärus

28. Paldiski Põhikooli põhimäärus

29. Padise Põhikooli põhimäärus

30. Paldiski Ühisgümnaasiumi põhimäärus

31. Vasalemma Põhikooli põhimäärus

32. Padise Rahvamaja põhimäärus

33. Lääne-Harju Valla Raamatukogu põhimäärus

34.Lääne-Harju valla 2018.aasta 2.lisaeelarve

35. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

36. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas

37. Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

38. Koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasustamise alused

39. Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

40. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

41. Lääne-Harju valla heakorraeeskiri

42. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded