Vasalemma aleviku joogivesi

Alates 2021 sügisest on Lääne-Harju Vallavalitsusele laekunud mitmeid teateid nõuetele mittevastavast joogiveest Vasalemma alevikus. Meile edastatud eraisikute puurkaevude joogivee analüüsidest selgub, et ületatud on mikrobioloogilistele näitajatele Escherichia coli ja Coli-laadsed bakterid seatud piirnorme, mis annavad tunnistust fekaalsest reostusest. 
Mikrobioloogiliselt reostunud põhjavett ei tohi tarbida joogiveena, sest see võib kujutada ohtu inimese tervisele. Eelkõige on ohustatud nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesed. Seetõttu soovitame reostuse kahtluse korral puurkaevude omanikel võimalusel tellida joogivee mikrobioloogiline analüüs, kas Terviseameti või Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborist.
 
Majapidamistele, mille puurkaevu vesi ei vasta nõuetele, oleme loonud võimaluse võtta puhast joogivett Vasalemma Kivi tn pumplast. 
 
Vasalemma alevik jääb täies ulatuses kaitsmata põhjaveega alale. See tähendab, et aluskorra geoloogilisest ehitusest tulenevalt puudub põhjavee kaitstus maapinnalt tuleneva haju- või punktreostuse suhtes täielikult. Nõuetele mittevastavatest reovee kogumismahutitest, mitterahuldavalt töötavatest või nõuetele mittevastavatest reovee immutussüsteemidest levivad pinnasesse ja sealt edasi põhjavette erinevad saasteained, mikroorganismid, bakterid ning viirused. Seetõttu on reaalne oht reostada lähiümbruse puur- või salvkaevude joogivett. Lisaks on võimalik, et lokaalne reostus levib teistesse põhjaveekihtidesse ning rikub ka nende kvaliteedi. Põhjaveevarud ei ole piiramatud ja seetõttu on oluline tagada nende hea kvaliteet ning seeläbi elanike tervis ja heaolu. 
Kinnistu omanikul on kohustus tagada tema valduses olevate ehitiste, sealhulgas reoveekäitlussüsteemide, vastavus nõuetele. Reovee kogumismahutid peavad olema lekkekindlad ja regulaarselt tühjendatud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata vanadele, näiteks betoonist valatud või betoonrõngastest ehitatud, mahutitele, mis võivad olla tänaseks amortiseerunud või ole kunagi olnud lekkekindlad. Selliste süsteemide kasutamine on keelatud ning need vajavad kohest välja vahetamist. Omapuhastitest on Vasalemmas lubatud kasutada vaid biopuhasteid, kuid nende mahutamine lokaalse veevarustusega piirkonda on keeruline, sest ei ole võimalik tagada immutusala ja puur- või salvkaevu vahelist nõuetekohast kaugust (60 m). Septikute kasutamine Vasalemma alevikus on keelatud. 
Olemasoleva reostuse likvideerimiseks tuleb esmalt kõrvaldada kõik reostusallikad ehk nõuetele mittevastavad reoveekäitlussüsteemid. Seejärel tuleb tellida reostunud puurkaevude, torustike ja seadmete desinfitseerimine puurkaevude rajamisega tegelevalt ettevõttelt.
Probleemi ühe lahendusena näeb Lääne-Harju Vallavalitsus ka tsentraalse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamist. Vasalemma alevik jääb reoveekogumisalale koormusega alla 2000 inimekvivalendi, kus kohalikul omavalitsusel ei seaduse järgi kohustust ühisveevärki ja -kanalisatsiooni välja ehitada, mistõttu ei ole projektile lisarahastuse saamine praegustest toetusmeetmetest võimalik. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on planeeritud tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon esmajärjekorras rajada kaguosas paiknevatele Kivi, Ööbiku, Võsa ja Lepiku tänavatele. Ülejäänud ala kanaliseerimine on ette nähtud kava pikaajalisel investeerimisperioodil (aastatel 2023-2030). Lääne-Harju Vallavalitsus on teinud vee-ettevõttele AS Lahevesi ülesandeks tellida Vasalemma alevikku hõlmava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamise projekti koostamise eesmärgiga välja selgitada selle eeldatav maksumus majapidamise kohta.
Lisainfo ja küsimused: Teele Kaljurand (tel 679 0608, e-post teele.kaljurand@laaneharju.ee).