Harju maakonna maavarade teemaplaneering

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud teemaplaneering on aluseks tegevusele, mis on KeHJS § 6 lõike 1 punkti 28 kohaselt olulise keskkonnamõjuga ning olemasoleva informatsiooni kohaselt ei ole välistatud ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile. Eeltoodust tulenevalt on teemaplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju olulisus tuvastatav õigusaktide alusel. Haldusmenetluse ökonoomikast ja eesmärgipärasusest lähtudes jäeti käesoleval juhul KeHJS § 33 lõigete 4 ja 5 kohane eelhinnang koostamata ning algatati kohe KSH.
 
Teemaplaneeringu eesmärk on määrata lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohalike omavalitsustega perspektiivsed alad ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemiseks, samuti olemasolevate karjääride laiendamiseks arvestades majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ning looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Teemaplaneeringu koostamisel arvestatakse maapõuepoliitika põhialuste aastani 2050 arengudokumendis seatud eesmärke maapõueressursside kasutamise ruumiliseks planeerimiseks ja varustuskindluse tagamiseks.
 
Teemaplaneering koostatakse riiklike huvide väljendamiseks, leides samas võimalusi tasakaalustada neid kohalike omavalitsuste ja teiste puudutatud isikute huvidega. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja teiste arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.
 
Teemaplaneeringu ala hõlmab kogu Harju maakonna territooriumit pindalaga 4333 km2, kuhu kuuluvad 16 omavalitsust: Keila linn, Loksa linn, Maardu linn, Tallinna linn, Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Viimsi vald, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Lääne-Harju vald, Kuusalu vald, Raasiku vald.
 
Teemaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse nelja aasta jooksul ja selle kehtestab Vabariigi Valitsus.
 
Vabariigi Valitsuse 23.12.2022 korraldusega nr 447 on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel:
 
Lisainfo: 
Alan Rood, regionaalplaneerimise nõunik, tel 715 5805, e-post: alan.rood@fin.ee.
 

Paldiski LNG terminali teemaplaneering