Rohelise valla idee kasvas välja kogukonnakomisjoni liikmete murest, kuidas säilitada loodus- ja kultuuripärandit ja hoida piirkondade väärtusi ja identiteeti.

 

Rohelise valla eesmärgiks on kutsuda üles senisest enam mõtlema loodus- ja kultuuriväärtuste peale igal tasandil – kogukondades, omavalitsuses, ettevõtjate seas. Suuremaks eesmärgiks on luua inimsõbraliku, säästliku ja nutika elukorraldusega omavalitsuse mudel.

 

Roheline vald on jätkusuutlik, sest säilinud on piirkondlikud loodus-ja kultuuriväärtused ja siin elavad terved ja õnnelikud inimesed.

Lääne-Harju vallal on mitmeid eeldusi saamaks roheliseks vallaks, need võtab kokku valla arengukava aastateks 2019-2030 järgmiselt "Harjumaal Loode-Eestis paiknev pika ja kauni rannajoone, rikkaliku loodus- ja kultuuripärandiga, hea ligipääsetavuse – sadamad, raudtee- ja maanteevõrgustik – ning mitmekesiste arengueeldustega, looduslähedane elu-, töö- ja puhkepiirkond. Siin elavad oma kodukohast hoolivad, rahulolevad ja tegusad inimesed."

Loodus- ja kultuuriväärtused tuleb lõimida kõikidesse meie tegevusvaldkondadesse, toetades jätkusuutlikku arengut valla arengukava, ruumilise planeerimise ja valdkondlike õigusaktide abil:

 

Rohelise valla idee arendamisel on neli osapoolt:

1. Kogukond, mille võimestamise kaudu saab olemasolevate tugevuste ja väärtustega tõsta elanike heaolu. Kogukonna roll sisendi kogumisel avalike teenuste kujundamiseks või avalike teenuste delegeerimisel saab üha olulisemaks.

Arukad külad

Kodanikuühiskond Eestis

2. Ettevõtluskeskkonna arendamisel on mitmeid väljakutseid – kuidas ressursse tõhusamalt kasutada, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju. Oluline on võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtted, tõsta teadlikkust kohalikest toodetest-teenustest (sh kohalikust toidust) ja Rohelise Kontori põhimõtetest.

Keskkonnaministeeriumi ringmajanduse koduleht

Roheline Kontor

3. Kohalik omavalitsus saab jätkusuutlikku arengut toetada arengukava, ruumilise planeerimise ja valdkondlike õigusaktide abil.

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

Roheline kool

4. Koostöövõrgustiku toel saab vahetada kogemusi ja piloteerida valdkondlike lahendusi.

 

Rohelise valla idee arendamiseks moodustati töögrupp, mis ühendab kogukonna liikmed ja valdkondade spetsialistid. Koos arutletakse kuues valdkonnas: energia, jäätmemajandus, transport, ettevõtlus, haridus, loodushoid. Valdkondade üleselt toimetab kommunikatsiooni töögrupp.

Säästev areng Eestis

ÜRO säästva arengu teabeplatvorm

 

Lääne-Harju valla rohemärgisel on kujutatud stiliseeritud sõnajalaleht, mis vihjab samaaegselt ka puusümbolile. Sõnajalgtaimede eellased olid taimeriigi evolutsioonis esimesed maismaataimed – fakt, mida demonstreerib eredalt nende kestvust ning võime kohaneda. Täpselt samu väärtuseid soovib oma arengusuundadega kanda ka Lääne-Harju vald. Lisaks kestvusele ja kohanemisvõimele püüab vald jätkusuutliku arengu kaudu liikuda lähemale oma sõnajalaõiele, sest sõnajalaõis tähistab mütoloogias õnne sümbolit. Just õnnelikud ja rahulolevad inimesed on valla suurim väärtus.

Toimunud sündmused:

28.10.2020 Ringmajanduse edendamine Lääne-Harju vallas 

24.09.2020 Jäätmed kui ressurss ja koduse kompostri valmistamine

09.07.2020 Toidusalu rajamine väikeaeda

05.05.2020 Lääne-Harju võimalused energiapöördeks

17.10.2019 Rohelise Valla Inspiratsiooniseminar

Kõik seminarid on järelvaadatavad SIIT

Meediakajastused:

Vald loobus eeskuju näitamiseks veeautomaatidest ja prügikastidest (Maa Elu, 04.02.2021)

Lääne-Harju kogukonnas käib roheline revolutsioon (Maaleht, 16.07.2020) 

Padise munkade tarbeaeda rajatakse Eesti esimene kogukondlik toidusalu (Maa Elu, 04.06.2020)

Remonti läinud Tallink City hotelli mööbli ja sisustusega varustati hoolekandeasutusi üle Eesti

Kogukond muudab oma valla roheliseks (Eesti Loodus, oktoober 2019) 

President Kersti Kaljulaid: hoovad rohepöörde tegemiseks on eelkõige kohalikul tasandil (Bioneer, 21.10.2019) 

President Kaljulaid: Eesti võiks olla kliimaküsimuste katalüsaator (Delfi, 17.10.2019) 

Kogukond muudab oma valla rohelisemaks (Metsamajandusuudised, 06.09.2019)

Lääne-Harju kogukond muudab oma valla roheliseks (Harju Elu, 05.09.2019) 

Tutvustused ja ettekanded:

Seminar "Arukas küla – tuleviku küla" (13.11.2020) ettekanne "Rohevalla edenemise lugu" (Jaanus Saat)

Põlvamaa Partnerluskogu õppereis (11.2020) 

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu õppereis (12.2020)