Raieloa taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, viljapuid ja alla 8 cm rinnasdiameetriga puid, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus: Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määrus nr 6 "Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas"

Vastutaja:

Nõunik Teele Kaljurand, teele.kaljurand@laaneharju.ee, tel. 679 0608, 5919 9774

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Allkirjastatud avaldus, asendiplaan, fotod.

Viide:

Raieloa taotlus