Raie tiheasustusalal
Lääne-Harju valla tiheasustusalal kasvavaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuid, tohib raiuda vaid kohaliku omavalitsuse poolt väljastatava loa alusel. 

Üksikpuude raiet reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määrus nr 6 „Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas".

Korra kohaselt on raieluba vajalik taotleda: 
  • erakinnistul kasvava puu raieks, mille tüve läbimõõt mõõdetuna juurekaelast 1,3 m kõrguselt on vähemalt 8 cm;
  • puu võra vähendamiseks rohkem kui 25%, välja arvatud kuivanud ja murdunud okste eemaldamise korral. 
Korra eesmärk on tagada Lääne-Harju valla tiheasustusalal kasvavate puude soodsad kasvutingimused ja kaitse ning mitmekesise ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine. Looduse rikkalikus ja mitmekesisus aitavad kaasa elu heaolule ja omavad iseseisvat väärtust. 
 
Asendusistutus
Vallavalitsusel on õigus looduskeskkonna taastamise eesmärgil ja muudel põhjendatud eesmärkidel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.
 
Raieloa taotluse vorm
Raieloa taotlusega koos tuleb esitada asendiplaan, kus on märgitud raiutavate puude asukoht ja fotod raiutavatest puudest.
 
Korteri- või elamuühistu territooriumilt puude langetamiseks on taotluse lisana kohustuslik esitada, kas ühistu juhatuse otsus või üldkoosoleku protokoll puude langetamise kohta.
 
NB! Raielubade menetlusaeg on kuni 30 päeva korrektse taotluse esitamisest.
 

Tee kaitsevööndis lageraiete teostamine
Ehitusseadustiku § 72 lg 1 p 4 kohaselt on tee kaitsevööndis keelatud teha metsa lageraiet. Sama seaduse § 70 lg 3 kohaselt võib kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust. Nõusoleku andmise eest ei või kaitsevööndiga ehitise omanik võtta tasu ega nõuda selliste lisapiirangute kehtestamist, mis ei seondu ohutusega. Seetõttu on Lääne-Harju vallas asuvate kohalike teede kaitsevööndis lageraiete teostamiseks vajalik küsida nõusolekut Lääne-Harju Vallavalitsuselt.

 

Raie metsamaadel
Metsamaa sihtotstarbega maaüksustele väljastab metsateatised Keskkonnaamet. Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis

 
Reformimata maal kasvava metsa majandamine
Metsaseaduse § 81 lg 1 kohaselt korraldab erastamisele ja tagastamisele kuuluval maal kasvava metsa majandamist kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Keskkonnaamet.
 
Metsaseaduse § 81 lg 3 kohaselt korraldab metsa majandamist ja raadamist maareformi seaduse § 31 lg 2 nimetatud maal (maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse, on samuti riigi omandis) kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Riigimetsa Majandamise Keskus.
 
Metsaregister
Metsaregistri eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Metsaregistis on õigus andmeid töödelda Keskkonnaagentuuril, Keskkonnaametil ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel.
 

Märka lindu! Pea linnurahu!
Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke üles kevad-suvel metsas toimetades linde võimalikult palju säästma. Kõige õigem on ka erametsas sarnaselt Riigimetsa Majandamise Keskusega pidada linnurahu. Kui aga kevadsuvine raie on möödapääsmatu, siis tuleb vältida raiet linnurohkete kasvukohatüüpidega metsades.

Seaduse järgi ei ole kevadine raierahu Eestis kohustuslik, küll aga on keelatud pesade ja munade tahtlik hävitamine ning kahjustamine, pesitsevate lindude häirimine või pesade ära viimine nii metsas kui mujal, näiteks linnaparkides.

Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Tartu Ülikoolis valminud uuring „Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad meetmed" soovitab pidada linnurahu ja rõhutab, et kindlasti peab vältima raiet linnurohketes kasvukohatüüpides, eelkõige lehtpuuenamusega salu- ja laanemetsades, samuti sooviku- ja palumetsades, ning valida linnustikku võimalikult vähe häiriv raieliik.

Keskkonnaministeeriumi üleskutse: https://www.envir.ee/et/uudised/marka-lindu-keskkonnaministeerium-kutsub-erametsaomanike-linnurahu-pidama