Paldiski suvilapiirkonna ÜVK

24.08.22

Infoks aiandusühistute liikmetele Paldiskis Kummeli, Karikakra ja Lille tänavate piirkonnas.

2020. aastal viidi Paldiski aiandusühistute liikmete seas läbi küsitlus, kes on huvitatud liituma ühisveevärgiga. Küsitluse tulemusena selgus, et ühisveevärgiga soovivad liituda 99 kinnistut. Kokku kaasati projektialas 190 aiandusühistu kinnistut. Projekteerimistööde käigus telliti ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) rajamiseks projekt. Projekti alusel võeti ka hinnapakkumine ning hanke tulemusel selgus, et kogu piirkonna veetrasside rajamine läheb maksma rohkem kui 2 miljonit eurot. Kuna tegemist on aiandusühistute piirkonnaga, siis Euroopa Liidu toetust veetrasside rajamiseks ei saa. See tähendab seda, et trasside ehitamise kulud tuleb katta soovijate poolt makstava liitumistasuga vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest tulenevatele reeglitele.

AS Lahevesi tellimusel toimub hetkel Kummeli tänava piirkonnas ühisveevärgi trasside ehitus. Töid teostab OÜ Soojatehnik. Tööde käigus rajatakse ühisveevärgiga liitumiseks 16 liitumispunkti. Tööd on plaanitud lõpetada hiljemalt 22. augustiks 2022.

Peale tööde lõpetamist ja AS Lahevesi poolt teostatud tööde vastuvõtmist on kinnistutel, kuhu on rajatud liitumispunkt, võimalik avaldada soovi veevärgiga liitumiseks. Selleks tuleb esitada AS lahevesi kodulehel taotlus „Taotlus ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ja liitumise tehniliste tingimuste saamiseks (elamud)". Digitaalselt täidetav vorm on leitav siit: https://www.lahevesi.ee/liitumistaotlus/ . Liitumine ei ole kohustuslik.

Koos tehniliste tingimustega väljastab AS Lahevesi liitumislepingu, kus on määratud liitumistasu ja maksete kord.

Liitumine ühisveevärgi trassiga maksab 4700 eurot. Maksed tasutakse vastavalt:

- 30% lepingu sõlmimisest 5 tööpäeva jooksul

- 20% enne veeteenuse avamist AS Lahevesi poolt. Veeteenuse avamise eelduseks on vastavalt tehnilistele tingimustele väljaehitatud kinnistusisene veetrass ja mõõdusõlm mis on AS Lahevesi esindaja poolt vastu võetud.

- 50% maksumusest 60 päeva jooksul peale AS Lahevesi poolt veeteenuse avamist

- Viimase osamakse tasumiseks on võimalik taotleda järelmaksu. Makse on võimalik ajatada maksegraafikuga 12 kuulise perioodi peale. Järelmaksu korral lisandub intress 2% aastas.

Liitumistasu eest on välja ehitatud ühisveevärgi trass ja liitumispunkt. Muud kulud* ja ehitustööd antud hinnas ei sisaldu. *Muud kulud on tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistusisese veetrassi ehitus kuni liitumispunktini, veemõõdusõlm ehitus koos veemõõtja ostuga.

Ühisveevärgiga liitumise pakkumine 4700 eurot on maksumus mis võtab arvesse käesoleva projekti kulusid ja hanke tulemust. Antud pakkumine kehtib 3 (kolm) kuud (alates 12.08.2022).

AS Lahevesi pakub käimasoleva ühisveevärgi arendamise etapi käigus võimalust liituda ka Lille tänava piirkonna kinnistutel alates kinnistust Lille 31A kuni kinnistuni Lille 25 ja Lille 43. Eelduseks on antud piirkonnas vähemalt 60% ulatuses esitatud liitumistaotlusi ja liitumislepingute sõlmimine.

Tuletame meelde, et olmereovee immutamine ja kohtpuhastus on Paldiski haldusüksuse piirkonnas keelatud, tulenevalt paepealsest pinnasest ja kaitsmata põhjaveest. Täpsemat informatsiooni olmereovee kohtkäitluse kohta leiate siit: https://laaneharju.ee/kogumismahuti-paigaldamine

Olmereovesi tuleb koguda kokku lekkekindlasse mahutisse ning kasutada purgimise teenust. Purgimise teenust pakuvad järgnevad ettevõtted: https://www.lahevesi.ee/veeteenused/#veeteenused-purgimine

Rohkem infotleiab AS Lahevesi kodulehelt 

Toimetaja: MARJU PIIRIMÄGI