Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetus

Toetuse eesmärk on korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise ning aiandusühistute jäätmekorralduse toetuse abil edendada ja luua võimalusi elukeskkonna parendamiseks ning atraktiivsemaks muutmiseks.

2024. a Hoovid Korda infopäeva powerpoint esitluse leiab SIIN


Toetatavad tegevused korterelamutele on:

1) õuealal haljas- või puhkeala rajamine, sh puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine, istutamine;

2) amortiseerunud või mittevajalike ehitiste ja rajatiste lammutamine, inventari paigaldamine või korrastamine, sh prügikonteinerite hoiustamise kohtade rajamine, abihoonete (kuuride) rajamine või parendamine;

3) mängu- või spordiväljaku rajamine või parendamine;

4) parkimiskohtade, kõnniteede jms rajamine või parendamine.

Toetatav tegevus aiandusühistutele on:

Ühistu liikmete ühise jäätmete kogumise korralduse lahendamiseks prügikonteinerite hoiustamise kohtade (sh jäätmemajade) rajamine eeldusel, et kogumisega liitub vähemalt 50% ühistu liikmeteks olevatest kinnistutes

Toetuse summa

Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast, kuid mitte rohkem kui:

1) 2000 eurot ühe taotleja kohta;

2) 3000 eurot ühe alates 45 korteriomandiga taotleja kohta;

3) ühistaotluse korral taotlejate piirmäärad kokku, millele lisandub 1000 eurot.

Toetust võib taotleda Lääne-Harju vallas tegutsev korteriühistu või aiandusühistu. Taotluse võib esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega.

Taotluse esitamise aeg:

Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks. Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse ühele projektile.

Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1. maiks.

Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määrus nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord"
Lääne-Harju Vallavolikogu26.01.2021 määruse nr 2 ,,Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord'' muutmine

Taotlemine

Toetust on 2024. aastal võimalik taotleda AINULT iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu

Taotlusele lisaks esitatavad dokumendid korteriühistule:

1) korteriühistu või korteriühistute korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritava tegevuste teostamiseks;

2) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, jäätmemajade, abihoonete (kuuride) ehituse eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;

3) vajadusel fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

4) kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumistega või kalkulatsioonidega.

Vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

Taotlusele lisaks esitatavad dokumendid aiandusühistule:

1) aiandusühistu üldkoosoleku otsus või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud tegevuse teostamiseks;

2) aiandusühistu üldkoosoleku otsusele lisatud nimekiri kinnistutest, mis liituvad ühise jäätmete kogumisega;

3) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, jäätmemaja(de) ehituse eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;

4) vajadusel kinnistu omaniku kirjalik nõusolek jäätmekorraldusliku rajatise ehitamise kohta ja fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

5) kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumiste või kalkulatsioonidega;

6) vajaduse korral muud asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

Prügikonteinerite hoiustamise kohtade (sh jäätmemajade) rajamise hindamisel on eelduseks, et taotleja tagab jäätmete liigiti kogumise:

1) biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele;

2) paberile ja papile;

3) segapakendile;

4) segaolmejäätmetele;

5) valmisoleku suurjäätmete kogumiseks vahetult enne veopäeva.

Aruandlus

Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks esitama:

1) aruande töö teostamise kohta iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu

2) seotud arved, aktid ja maksekorralduste koopiad.

NB! Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevustele ja eelarvele. 

Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ja nõuetekohase aruande esitamist.

Taotluse väljamaksmine

Toetus makstakse taotleja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuste elluviimist ja nõuetekohase aruande esitamist.

Prügikonteinerite hoiustamise kohtade (sh jäätmemajade) rajamisel on lisaks eeltoodule toetuse saajal kohustus esitada jäätmeveoteenuse osutamise leping või selle muudatus, millest nähtub, et on tellitud teenused eelpoolnimetatud liigiti kogutud jäätmete ära andmiseks.

Lisaküsimused: strateegiajuht Kadri Kurm kadri.kurm@laaneharju.ee, telefon +37256698602 (projektijuht Kadri Kurm kadri.kurm@laaneharju.ee, telefon +37256698602)


Eraldatud toetused

2021 aastal eraldati kokku 37 733,79 eurot. Eraldatud toetuse nimekiri 27.04.2021 korralduse nr 426 lisa

2022 aastal eraldati kokku 43 904,84 eurot. Eraldatud toetuse nimekiri 26.04.2022 korralduse nr 426 lisa

20.02.2023.a infopäeva slaidid