Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetus

Toetuse eesmärk on korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse abil edendada ning luua võimalusi elukeskkonna parendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.
 
Toetatavad tegevused on:
1) õuealal haljas- või puhkeala rajamine, sh puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine, istutamine;
2) amortiseerunud või mittevajalike ehitiste ja rajatiste lammutamine, inventari paigaldamine või korrastamine, sh prügikonteinerite hoiustamise kohad, abihoonete (kuuride) rajamine või parendamine;
3) mängu- või spordiväljaku rajamine või parendamine;
4) parkimiskohtade, kõnniteede jms rajamine või parendamine.
 
Toetust on võimalik taotleda kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust summast, kuid mitte rohkem kui:
1) 2000 eurot ühe taotleja kohta;
2) 3000 eurot ühe alates 45 korteriomandiga taotleja kohta;
3) ühistaotluse korral taotlejate piirmäärad kokku, millele lisandub 1000 eurot.
 
Toetust võib taotleda Lääne-Harju vallas tegutsev korteriühistu. Taotluse võib esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega.
 
Taotluse esitamise aeg:
Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks. Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse ühele projektile.
Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1. maiks.
 
 
Taotlemine

Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetust on 2022. aastal võimalik taotleda:

1) iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu

2) või edastades täidetud taotlusvormi koos lisadokumentidega e-kirja teel info@laaneharju.ee

Taotluse vormi saate alla laadida siit
Esitatavad dokumendid:
Vormikohane taotlus koos lisadokumentidega:
1) korteriühistu või korteriühistute korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritava tegevuste teostamiseks;
2) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, jäätmemajade, abihoonete (kuuride) ehituse eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga;
3) vajadusel fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
4) kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumistega või kalkulatsioonidega.
Vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.
 
Lisaküsimused: kerli.lambing@laaneharju.ee, telefon 677 6936 
 
Aruandlus
Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aasta 3. detsembriks esitama:
1) aruande töö teostamise kohta iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu või edastades aruande vormi info@laaneharju.ee (aruande vorm);
2) seotud arved, aktid ja maksekorralduste koopiad.
NB! Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevustele ja eelarvele. 
Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuste, milleks toetust eraldati, elluviimist ja nõuetekohase aruande esitamist.
 
Eraldatud toetused
2021 aastal eraldati kokku 37 733,79 eurot. Eraldatud toetuse nimekiri 27.04.2021 korralduse nr 426 lisa

2022 aastal eraldati kokku 43 904,84 eurot. Eraldatud toetuse nimekiri 26.04.2022 korralduse nr 426 lisa