Tegevussuuna nimetus: KOV koostöögruppide tegevussuund

Tegevussuuna eesmärk: noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

Tegevussuuna kestus:  01.01.2019 – 31.12.2020

Ministri käskkiri 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", väljavõte KOV tegevussuuna kirjeldusest:

Noorsootöös osalemise võimaluste laiendamiseks ja noorte kaasamise suurendamiseks toetab Eesti Noorsootöö Keskus noorsootöö teenuste osutamist noortele, nõustab omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe ning aitab neil välja töötada ja rakendada omavalitsusüleseid tegevuskavasid.

Tegevuse tulemusel paraneb piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostöö. Omavalitsused on võimelised suuremal määral noori, sh tõrjutusriskis noori, noorsootöösse kaasama ning omavalitsuste üleselt paremini kasutama teenuste pakkujate võimalusi.

 

Tegevussuunad

Alates 2016. aastast on Eesti noorsootöömaastik jagatud kolmeks etapiks, millest kaks esimest etappi on oma tegevused lõpetanud või lõpetamas ning kolmas etapp on hetkel tegutsemas. Kolmanda etapi arenguprogrammi eesmärk on omavalitsuste koostöös jõuda uute ja innovaatiliste lahendusteni noorsootööteenuste pakkumisel.

Harjumaal moodustati Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt kaks piirkondlikku koostöögruppi, mis hakkasid välja töötama uusi innovaatilisi noorsootööteenuseid. Lääne-Harjumaal hakkas tööle Saue viit omavalitsust kaasav koostöögrupp ning Ida-Harjus seitset omavalitsust kaasav Harju koostöögrupp.

Lääne-Harju vald vald koos Harku, Saku, Kohila ning Saue vallaga on nimetatud ühtseks Saue valla koostöögrupiks. Meiega on liitunud veel kuues omavalitsus Haapsalu linn ühe tegevuse raames. 

Tegevussuundasid on viis ning iga vald vastutab ühe tegevussuuna eest:

1. Kahvel ehk kaasamise tahvel - Saue vald
2. Piirkonnaülesed noorsootöötajad - Kohila vald
3. Võrgustikutöö - Saku vald
4. Infosüsteem - Harku vald
5. Mänguriiul ratastel - Saue vald, Ääsmäe Noortekeskus

Lääne-Harju vald vastutab projektijuhtimise eest.
 

Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.