Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist

Loa taotleja nimi

Kavandatud tegevus

Tegevuse asukoht

Viide taotlusele

Nordkalk AS (registrikood 10656606) Keskkonnaloa  nr  KMIN-032  muutmise  taotlus jäätmete  käitlemise  tegevuse  lisamiseks ning kaasuvalt keskkonnalubade ühildamiseks. Vasalemma karjäär, Lemmaru küla, Lääne-Harju vald (katastritunnus 86801:001:0062)

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT

 

AS Tallinna Sadam (registrikood 10137319) Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine (süvendamine mahus 350 000 m³, tahkete ainete paigutamine 650 000 m³, süvendatud pinnasekaadamine). Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 01.06.2021 kuni 01.06.2031. Lõunasadama  tee  11,  Paldiski  linn,  Lääne-Harju  vald Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.
Aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516) Geoloogilise uuringuloa taotlus Kõmmaste II uuringuruumis
Harju maakonnas Lääne-Harju vallas
Kõmmaste külas riigile kuuluvatel kinnistutel Vihterpalu metskond 171 (katastritunnus:
56201:003:0766) ja Vihterpalu metskond 172 (katastritunnus: 56201:003:0872)

Loa taotlus on kättesaadav SIIT

Volikogu otsuse eelnõu: Arvamuse andmine Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Eelnõu seletuskiri

Adven  Eesti  AS (registrikood 10549075) Keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-185826 muutmise taotlus (loa vastavusse viimine kehtiva seadusandlusega) Jaama  tn  4,  Paldiski  linn,  Lääne-Harju  vald,  Harju  maakond  (katastritunnus 58001:001:0170) Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav SIIT.