Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine, eelnõu nr1-4/15

Ettekandja: HOL-i arengunõunik Tiina Beldsinsky, kaasettekandja strateegiajuht Kadri Kurm

2. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine, eelnõu nr1-4/16

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

3. Rahvakohtunikukandidaatide valimine, eelnõu nr1-4/17

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

4. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, eelnõu nr1-4/9

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Lodijärve Kooli põhimäärus, eelnõu nr1-4/11

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

6. Lustipesa Lasteaia põhimäärus, eelnõu nr1-4/10

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

7. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 18 „Laulasmaa Kooli põhimäärus" muutmine, eelnõu nr1-4/12

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

8. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine, eelnõu 1-4/8

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Liivi Siim

9. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks, eelnõu nr1-4/8

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Vallavara kasutusse andmine, eelnõu nr1-4/14

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Tuletõrje veevõtukoha rajamine, eelnõu 1-4/13

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Revisjonikomisjoni tööplaan (informatsiooniks)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ena Soodla

13. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

13.1. Harju-Risti kogukonnametsas planeeritava metsaraie osas arvamuse andmine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
 

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 21. istung toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023 algusega kell 18.30 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju vallavolikogu 20.12.2022 otsusele nr 93 esitatud vaide läbivaatamise ettevalmistamine

Ettekandja: Volikogu esimees Külli Tammur
 

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".