Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimub teisipäeval, 9. märtsil 2021 kell 17.00 Padise Rahvamaja suures saalis
 
PÄEVAKORD

1. Ülevaade Lääne-Harju valla raamatukogu tööst

Ettekandja: raamatukogu direktor Urve Luht

2. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine, eelnõu 1-4/11

Ettekandja: volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Olga Kugal

3. Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, I lugemine, eelnõu 1-4/12

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

4. Lääne-Harju valla huvikoolide ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/13

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse, eelnõu 1-4/14

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Alliklepa ja Vintse küla), eelnõu 1-4/15

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine, eelnõu 1-4/16

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmine (AS Lahevesi Paldiski linna käideldavate jäätmete koguste vähendamine), eelnõu 1-4/17

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Detailplaneeringu kehtestamine (Rummu, Aia 15), eelnõu 1-4/18

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Detailplaneeringu kehtestamine (Joa tee 43), eelnõu 1-4/19

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Lohusalu, Rannuka tee), eelnõu 1-4/20

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Paldiski, Jaama 4), eelnõu 1-4/21

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Paldiski, Rae põik 8), eelnõu 1-4/22

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Keila-Joa hüdroelektrijaama maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, eelnõu 1-4/23

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Vallavara omandamine (Piunse tee) , eelnõu 1-4/24

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

16. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Rae tn), eelnõu 1-4/25

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

17. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Rummu aiamaad), eelnõu 1-4/26

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

18. Vallavalitsuse liikme volituste lõppemine ja hüvitise maksmine, eelnõu 1-4/27

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

19. Lääne-Harju Vallavolikogu 04.11.2017 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine, eelnõu 1-4/28

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

20. Abivallavanema töötasu määramine, eelnõu 1-4/29

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

21. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

21. 1. Informatsioon õiguskantsleri kirjast seoses valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kooskõlast seadusega

 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".