Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu II koosseisu 12. istung toimub teisipäeval, 28. juunil 2022 algusega kell 17.00 Paldiskis, vallamajas

1. Lääne-Harju valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise kord (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: Liivi Siim, haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna juhataja

2. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Padise Kloostri Külastuskeskus moodustamine (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

3. Sihtasutus Padise Klooster lõpetamine (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

4. Padise Kloostri Külastuskeskuse põhimäärus (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

5. Arvamuse andmine Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" muutmine (õigusakt, II lugemine)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 3 „Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

8. Lääne-Harju valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja finantsjuht Riina Karm

9. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Ämari, Lennu 28-2) (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (õigusakt, vastuvõtmiseks)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

11.1. Haridusvõrgustiku analüüsi vahetulemused (informatsiooniks)

11.2. Ehitamisest riikliku potentsiaaliga maardlaaladele (informatsiooniks)

11.3. Harju-Risti keskasula teede remondist (informatsiooniks)

11.4. Vallavolikogu esimehe lähetusse saatmine

Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".