Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2021. aastal ning nõuetekohase taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2021.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi raames toetatavad tegevused:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt
 
Nõuded taotlejale
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Hajaasustusega piirkonnad on välja toodud valla üldplaneeringus ning need on kättesaadavad Lääne-Harju valla koduleheküljelt.

 

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Esitatavad dokumendid

 

Taotluste läbivaatamine ning hindamine

Kui kohalik omavalitsus avastab taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel ebatäpsusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kümme tööpäeva. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mitte vastavaks

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Hindamisele eelnevad paikvaatlused, mille käigus on hindamiskomisjoni liikmetel võimalus tutvuda kohapeal nõuetele vastava taotluse esitanud taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorraga ja kitsaskohtadega.
 
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
 • Investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates.

 

Projekti elluviimine

 • Toetuse tingimuslik rahuldamine
Toetuse saanud projektid rahastatakse tingimuslikult. Tingimusliku rahuldamiseotsusest tulenevalt ei sõlmita toetuslepingut enne, kui on vastavalt projekti tegevustele taotletud ehitusluba, keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 §-i 3 kohastkooskõlastustvõi  esitatud ehitusteatis. Nimetatud tingimuse  tuleb täita nelja kuu jooksul otsuse langetamisest alates.
 
 • Toetuslepingu sõlmimine
Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse alusel ei sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses  toodud tingimused on täidetud. Toetusleping sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul tingimuste täitmisest arvates.
Toetusleping sõlmitaksekolmepoolsena: Lääne-Harju Vallavalitsuse, toetuse saaja ja tööde teostaja vahel. Lääne-Harju Vallavalitsus kannab toetuse pärast tööde teostamist ja toetuse saaja poolt esitatud projekti lõpparuande kinnitamist otse tööde teostajale, eeldusel, et toetuse saaja on eelnevalttasunud teostajale projekti oma-ja kaasfinantseeringu osa.
 
 • Aruandluse esitamine
Toetuse kasutamise aruanne esitatakse Lääne-Harju Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva. Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.
 
 
Lisaks aruandele tuleb toetuse saajal esitada:

1. Kulu- ja maksedokumentide koopiad (toetuse saaja on kohustatud teostama rahalised tehingud panga vahendusel; projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt);

2. veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu).

Vallavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul. 
 
Toetuse väljamakse teostatakse vastavalt sõlmitud toetuslepingule. Üldjuhul teostab Lääne-Harju Vallavalitsus toetuse väljamakse otse tööde teostajale (arve alusel) pärast aruande heaks kiitmist.
 
 

Hajaasustuse programmi koordinaator:

Teele Kaljurand
 +372 679 0608
teele.kaljurand@laaneharju.ee

 
Hajaasustuse programmi 2020. a tingimuslikult toetatud projektid
1. Martin Grammi, projekt "Kasepere külas Telliskivi kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 2211 eurot.
2. Kadri Strööm, Riina Ramjalg, Karin Hanni ja Helju Tammisto, projekt "Padise külas Mäepealse kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetus 5836,65 eurot.
3. Lauri Karell, projekt „Põllkülas Vana-Vahi tee 1 kinnistule biopuhasti paigaldamine". Teotus 2875,75 eurot.
4. Kristiina Pajusild, projekt „Harju-Risti külas Vanari kinnistule reovee kogumismahuti paigaldamine". Toetus 1555 eurot.
5. Kirill Grigor, projekt „Tuulna külas Käbimetsa vkt 13 kinnistule puurkaevu rajamine". Toetus 3403,60 eurot.
6. Mihkel Niinemets, projekt „Lemmaru külas Kasesalu kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4454,15 eurot.
7. Kredi Rohelpuu, projekt „Illurma külas Jaani kinnistule puurkaevu rajamine". Toetus 3081,60 eurot.
 
Hajaasustuse programmi 2019. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
1. Meelis Tapper, projekt „Kobru külas Männiku kinnistule veefiltri paigaldamine". Toetus 667,31 eurot.
2. Ailar Tähe, projekt „Kõmmaste külas Männi kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4136,58 eurot.
3. Veiko Asumägi, projekt „Meremõisa külas Meedre kinnistule puurkaevu rajamine". Toetus 3202,60 eurot.
4. Janno Randrüüt, projekt „Maeru külas Allika kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 5333,80 eurot.
5. Andrus Rõõmussaar, projekt „Lemmaru külas Käspre kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4912,44 eurot.
6. Karin Klement, projekt „Tuulna külas Vana-Kulbi kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 3682,32 eurot.
7. Hillar Pärna, projekt „Niitvälja külas Sassikaare tee 7 kinnistule veetorustiku rajamine". Toetus 2166,78 eurot.
8. Tiina Kaljuste, projekt „Illurma külas Kivinuka kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 5933,52 eurot.
9. Kristel Tsuker, projekt „Põllkülas Vana-Põllküla tee 6 kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4176,78 eurot.
 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
1. Katrin Rehepapp ja kaastaotlejad Maria Rohtaas ja Kristi Kalamets, projekt „Ridaelamu kinnistule Pae külas biopuhasti rajamine". Toetus 12 345,42 eurot.
2. Alla Hiie, projekt „Tammiotsa kinnistule Maeru külas puurkaevu rajamine". Toetus 3040 eurot.
3. Viia Viru, projekt „Tamse kinnistule Vihterpalu külas puurkaevu rajamine". Toetus 2988 eurot.
4. Annika Aver, projekt „Pälli kinnistule Padise külas biopuhasti rajamine". Toetus 3859,20 eurot.
5. Hillar Hanni, projekt „Kuusiku kinnistule Lehola külas biopuhasti rajamine". Toetus 5671,15 eurot.
6. Sirje Viisitamm, projekt „Lõuka kinnistule Nahkjala külas biopuhasti rajamine". Toetus 5025 eurot.
7. Margit Paulin, projekt „Uuesoo kinnistule Keibu külas biopuhasti rajamine". Toetus 3429,06 eurot.
8. Pille Joala, projekt „Toome kinnistule Kõmmaste külas biopuhasti rajamine". Toetus 3642,17 eurot.