2023. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruarist 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks on 3. aprilli 2023

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Programmi tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
Hajaasustusega piirkonnad on välja toodud valla üldplaneeringus ning need on kättesaadavad Lääne-Harju valla koduleheküljelt (keskkond ja planeeringud->üldplaneering).
 

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

NB! Lääne-Harju Vallavalitsus kinnitas 10.01.2023 korraldusega nr 20 hajaasustuse programmi taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse.

Vastavalt korraldusele on 2023. a taotlusvoorus eelistatud sihtrühmaks kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega perekonnad, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).

Lisaks kehtestati 2023. a taotlusvoorus toetatavate valdkondade prioriteetsus:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.
 

Esitatavad dokumendid

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad SIIT.

 

Taotluste läbivaatamine ning hindamine

Kui kohalik omavalitsus avastab taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel ebatäpsusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kümme tööpäeva. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mitte vastavaks

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Hindamisele eelnevad paikvaatlused, mille käigus on hindamiskomisjoni liikmetel võimalus tutvuda kohapeal nõuetele vastava taotluse esitanud taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorraga ja kitsaskohtadega.
 
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
 • Investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Täpsem hindamisjuhis on leitav SIIT.

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates.

 

Projekti elluviimine

 • Toetuse tingimuslik rahuldamine
Toetuse saanud projektid rahastatakse tingimuslikult. Tingimusliku rahuldamiseotsusest tulenevalt ei sõlmita toetuslepingut enne, kui on vastavalt projekti tegevustele taotletud ehitusluba, keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 §-i 3 kohastkooskõlastustvõi  esitatud ehitusteatis. Nimetatud tingimuse  tuleb täita nelja kuu jooksul otsuse langetamisest alates.
 
 • Toetuslepingu sõlmimine
Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse alusel ei sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses  toodud tingimused on täidetud. Toetusleping sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul tingimuste täitmisest arvates. Toetusleping sõlmitakse kolmepoolsena: Lääne-Harju Vallavalitsuse, toetuse saaja ja tööde teostaja vahel. Lääne-Harju Vallavalitsus kannab toetuse pärast tööde teostamist ja toetuse saaja poolt esitatud projekti lõpparuande kinnitamist otse tööde teostajale, eeldusel, et toetuse saaja on eelnevalttasunud teostajale projekti oma-ja kaasfinantseeringu osa.
 
 • Aruandluse esitamine
Toetuse kasutamise aruanne esitatakse Lääne-Harju Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva. Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.
 
Toetuse kasutamise aruanne on leitav SIIT. Lisaks aruandele tuleb toetuse saajal esitada:
 • Kulu- ja maksedokumentide koopiad (toetuse saaja on kohustatud teostama rahalised tehingud panga vahendusel; projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt);
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu).
Vallavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul. 
 
Toetuse väljamakse teostatakse vastavalt sõlmitud toetuslepingule. Üldjuhul teostab Lääne-Harju Vallavalitsus toetuse väljamakse otse tööde teostajale (arve alusel) pärast aruande heaks kiitmist.
 
 

Hajaasustuse programmi koordinaator:

Kerli Lambing
 +372 5919 9774
kerli.lambing@laaneharju.ee

 

Hajaasustuse programmi 2023. a tingimuslikult toetatud projektid:
1. Projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine, biopuhasti ja imbväljaku rajamine" (Suurküla, Pärna kinnistu). Toetuse suurus 6021,96 eurot.
2. Projekt „Lääne-Harju, Vihterpalu, Valgusekoja biopuhasti +imbtunneli paigaldamine". Toetuse suurus 5184,19 eurot.
3. Projekt „Puurkaevu rajamine koos veetrassiga sauna ja elumajja" (Laoküla, Tõnise kinnistu). Toetuse suurus 5487,30 eurot.
4. Projekt „Kanalisatsioonisüsteemid" (Kasepere küla, Aadami). Toetuse suurus 5069,22 eurot.
5. Projekt „Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine" (Tõmmiku küla, Tõru). Toetuse suurus 4803,90 eurot.

 

Hajaasustuse programmi 2022. a tingimuslikult toetatud projektid:
1. Projekt "Vilivalla külas Kubja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 1423,08 eurot.
2. Projekt "Veskikülas Pärniti kinnistule juurdepääsutee rajamine". Toetuse suurus 1975,19 eurot.
3. Projekt "Kasepere külas Tita kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 2922,20 eurot.
4. Projekt "Lehola külas Porso kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 3366,00 eurot.
5. Projekt "Põllkülas Kavandi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 5788,00 eurot.
6. Projekt "Padise külas Pälli kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 2640,00 eurot.
7. Projekt "Põllkülas Vana-Põllküla tee 1 kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 6279,24 eurot.

 

Hajaasustuse programmi 2021. a tingimuslikult toetatud projektid:
1. Projekt "Altkülas Mõisaia kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 7742,5 eurot.
2. Projekt "Kasepere külas Tita kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 3577,80 eurot.
3. Projekt "Madise külas Odi kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 2930,58 eurot.
4. Projekt "Laane külas Jakobi kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 3216,00 eurot.
5. Projekt "Padise külas Pälli kinnistule veesüsteemi rajamine". Toetuse suurus 2398,60 eurot.
6. Projekt "Ohtu külas Härjasilla kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 5209,12 eurot.
7. Projekt "Tuulna külas Männisalu kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suurus 3633,09 eurot.