„Hajaasustuse Programmi" 2020. aasta taotlusvoor avaneb 17. veebruaril 2020. aastal ning nõuetekohase taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi raames toetatavad tegevused:

  • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt
 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Hajaasustusega piirkonnad on välja toodud valla üldplaneeringus ning need on kättesaadavad Lääne-Harju valla koduleheküljelt.

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste läbivaatamine ning hindamine

Kui kohalik omavalitsus avastab taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel ebatäpsusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kümme tööpäeva. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mitte vastavaks

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Hindamisele eelnevad paikvaatlused, mille käigus on hindamiskomisjoni liikmetel võimalus tutvuda kohapeal nõuetele vastava taotluse esitanud taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorraga ja kitsaskohtadega.
 
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
  • Investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
  • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
  • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
  • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates.

 

Hajaasustuse programmi koordinaator:

Teele Kaljurand
 +372 679 0608
teele.kaljurand@laaneharju.ee

 

 
 
Hajaasustuse programmi 2019. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
 
1. Meelis Tapper, projekt „Kobru külas Männiku kinnistule veefiltri paigaldamine". Toetus 667,31 eurot.
2. Ailar Tähe, projekt „Kõmmaste külas Männi kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4136,58 eurot.
3. Veiko Asumägi, projekt „Meremõisa külas Meedre kinnistule puurkaevu rajamine". Toetus 3202,60 eurot.
4. Janno Randrüüt, projekt „Maeru külas Allika kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 5333,80 eurot.
5. Andrus Rõõmussaar, projekt „Lemmaru külas Käspre kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4912,44 eurot.
6. Karin Klement, projekt „Tuulna külas Vana-Kulbi kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 3682,32 eurot.
7. Hillar Pärna, projekt „Niitvälja külas Sassikaare tee 7 kinnistule veetorustiku rajamine". Toetus 2166,78 eurot.
8. Tiina Kaljuste, projekt „Illurma külas Kivinuka kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 5933,52 eurot.
9. Kristel Tsuker, projekt „Põllkülas Vana-Põllküla tee 6 kinnistule biopuhasti paigaldamine". Toetus 4176,78 eurot.
 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta tingimuslikult toetatud taotlused
 
1. Katrin Rehepapp ja kaastaotlejad Maria Rohtaas ja Kristi Kalamets, projekt „Ridaelamu kinnistule Pae külas biopuhasti rajamine". Toetus 12 345,42 eurot.
2. Alla Hiie, projekt „Tammiotsa kinnistule Maeru külas puurkaevu rajamine". Toetus 3040 eurot.
3. Viia Viru, projekt „Tamse kinnistule Vihterpalu külas puurkaevu rajamine". Toetus 2988 eurot.
4. Annika Aver, projekt „Pälli kinnistule Padise külas biopuhasti rajamine". Toetus 3859,20 eurot.
5. Hillar Hanni, projekt „Kuusiku kinnistule Lehola külas biopuhasti rajamine". Toetus 5671,15 eurot.
6. Sirje Viisitamm, projekt „Lõuka kinnistule Nahkjala külas biopuhasti rajamine". Toetus 5025 eurot.
7. Margit Paulin, projekt „Uuesoo kinnistule Keibu külas biopuhasti rajamine". Toetus 3429,06 eurot.
8. Pille Joala, projekt „Toome kinnistule Kõmmaste külas biopuhasti rajamine". Toetus 3642,17 eurot.