« Tagasi

Ülevaade õiguskorra rikkumistest Lääne-Harju vallas 2018. a

Politsei- ja Piirivalveamet on koostanud 2018. aaasta kohta Harjumaa õiguskorra ülevaate kohalike omavalitsuste lõikes. Avaldame Lääne-Harju valla piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinuiku koostatud ülevaate süütegudest, probleemidest ja nende lahendustest.
 
2017. aastaga võrreldes oli kuritegude arv Lääne-Harju vallas  suhteliselt sarnasel tasemel; kokku registreeriti 180 kuritegu. Vägivallakuritegude arv on võrreldes möödunud aastaga neljandiku võrra suurenenud; need olid seotud kehalise väärkohtlemisega (kasv 50%). Oli ka üks raskete tervisekahjustuste tekitamine. Samas vähenes lähisuhtevägivalla teadete arv üle veerandi võrra, mistõttu võiks väita, et politsei süsteemsem ja tõhusam töö on olnud tulemuslik. Politsei on tõhustanud juhtumite järelkontrolle koostöös omavalitsusega ning töötab probleemidega järjepidevalt. Narkokuritegusid on registreeritud kaks juhtumit enam kui möödunud aastal. Valla piires vähenes varavastaste kuritegude arv ligikaudu viiendiku, Paldiski linnas on kuritegevus jäänud aga eelmise aasta tasemele. Piirkonnapolitsei arvates on see eelkõige seotud inimeste teadlikkuse kasvuga senisest aktiivsema teavitustegevuse tõttu ning sellega, et piirkondlikus töös on tõhustatud koostööd teiste struktuuriüksuste ja ametkondadega. Vähem on avaliku korra raskeid rikkumisi, milles on oma osa järelevalveasutuste koordineeritud tegevusel. Liikluskuritegudest moodustavad olulise osa mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis ja sõiduki süstemaatiline juhtimisõiguseta juhtimine. 
Sel aastal kasvas väljakutsete arv, mis näitab selgelt kogukonna avanemist ja püüdlusi turvalisema keskkonna poole. Uues vallas on märkimisväärselt vähenenud alaealiste toimepandud õigusrikkumised. Põhjus võib olla usalduslik koostöö vastava ala spetsialistidega kohalikus omavalitsuses.
Piirkonnas ei ole välja kujunenud probleemseid kohti, mis kuidagi eristuksid valla üldpildist. Tugevdatud tähelepanu all on tiheasustusega alad (Paldiski, Vasalemma, Rummu, Klooga, Ämari). Osa esilekerkinud probleemidest vajasid politseilist sekkumist ka peale juhtumi esmakontrolli. Juhtumite analüüsist ilmneb, et suure osa probleemsetest kohtadest moodustavad korterid ja eramud. Aasta teises pooles on politsei tähelepanu alla sattunud üks piirkonna bussipeatus, kuhu kohalikud kogunevad. Eirates kokkulepitud ühiskonnaelu reegleid, panevad nad toime õigusrikkumisi (reostavad ümbrust, rikuvad avalikus kohas käitumise nõudeid jne).  
Vallas on probleemiks lähisuhtevägivald, kus sageli kannatavad lapsedki. Olukorra parendamiseks teevad koostööd politseinikud, kooli- ja lasteaiatöötajad ning erialaspetsialistid. Koostöö KOVi lastekaitsespetsialistide, haridusspetsialistide ja sotsiaalpedagoogidega on  tõhus. 
Viimasel aastal on olnud mitu probleemi kodust ära jooksnud alaealistega. Et neid lahendada, oleme teinud koostööd lastekaitsespetsialistide ja sotsiaalosakonna spetsialistidega. Probleemsetele alaealistele on määratud tugiisikud, toimub tõhus võrgustikutöö. 
Koostöö teiste asutuste, ametkondade ja partneritega on paranenud. Eelkõige on muutunud süsteemsemaks koostöö kohaliku omavalitsusega. Esile võib tuua kohaliku omavalitsuse aktiivse tegevuse lahenduste leidmisel sotsiaalhoolekandes ja lastekaitseteenuses. Tõhusalt rakendatakse mitmedimensioonilist pereteraapiat ja programmi „Puhas tulevik".
Piirkonda teenindavad politseiametnikud osalevad kuus korra vallavalitsuse töökoosolekutel ja vajadusel infotundides, kus arutletakse piirkonda mõjutavate juhtumite üle ning tutvustatakse uusi suundi ja tegevusplaane. Iga päev vahetatakse infot piirkonda puudutavate ja elanikkonna turvalisuse küsimuste kohta. Hea praktikana saab esile tuua politsei, Maanteeameti ja kohaliku omavalitsuse koostöö Paldiski pankrannikule vajalike teepiirete paigaldamisel, et seeläbi suurendada liiklusturvalisust ja vähendada teelt välja sõites raskete tagajärgedega õnnetuste riski. Piirded paigaldati selle aasta kolmandas kvartalis. 
Oktoobris korraldati valla ametnikele piirkonnapolitseinike eestvedamisel korruptsioonivastane infopäev, kuhu oli kutsutud koolitaja keskkriminaalpolitseist. Hea koostöö on ka Maksu- ja Tolliametiga, et tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine ning avastada illegaalset kaupa. Koostöös konfiskeeriti ligikaudu 7000 salasigaretti ja ligi 400 liitrit salaviina. Aktiivne töö käib, et selgitada välja mootorikütuse ebaseaduslikku müümist ja võtta isikud vastutusele. Sel aastal avastati mitu niisugust kohta.
Aktiivne on koostöö Päästeametiga. Kevadel kontrollisime koos eramuid ja kortereid ning juhtisime inimeste tähelepanu puudustele ja andsime soovitusi olukorra parendamiseks. Selliste kontrollkäikudega jätkame ka järgmisel aastal, sest tuleohutus nii politseinike kui ka päästeametnike vaates on üks prioriteete.
Neli korda oleme kohtunud korteriühistutega valla tiheasustusaladel. Kohtumistele tulid aktiivsed ühistute liikmed, kes said vestluses ideid ja mõtteid, kuidas probleemseid olukordi ühistusiseselt või koostöös politseiga lahendada. Kohtumistel rõhutati, et turvalisus algab meist endist ja ainult koostöös võime midagi saavutada. Lisaks kohtuti kahel korral naabrivalvesektori esindajatega. Piirkonna olukorrast anti ülevaade ning juhiti tähelepanu probleemkohtadele. Ühiselt langetati otsus, et tulevikus jätkatakse hea traditsiooniga kohtuda enne suve ja talve algust, kuna suvel ja talvel on süütegude arv hajaasustatud aladel suurem. 
Head partnerid on olnud piirkonnas asuvad kaitseväeobjektid. Kord kvartalis kohtume kaitseväe julgeolekuohvitseridega. Üks osa koostööst on regulaarsed kohtumised politsei ja roteeruvate kaitseväe formeeringute vahel, kus vahetame vajalikku infot, kuidas käituda ühe või teise juhtumi puhul. 
Tõhustatud on koostööd Paldiski Põhjasadamaga, mis on suurim ettevõte regioonis. 2019. aastal on plaanis veelgi koostööd parendada ning leida uusi võimalusi, kuidas tagada turvalisemat keskkonda. Regulaarselt suhtleme piirkonna turvaettevõtte patrullteenistuse esindajaga, kes on hea partner turvalise keskkonna loomisel. Piirkonnapolitsei moto on „Kättesaadav konstaabel". Juunis käivitati piirkonnapolitsei infotelefon, kuhu kogukonna liikmed saavad helistada tööpäeviti 09.00–17.00 ja saata ka ööpäeva läbi lühisõnumid oma tähelepanekutest. Nendega võetakse ühendust esimesel võimalusel. Vastav number on avalikult kättesaadav kohaliku omavalitsuse kodulehel http://laaneharju.ee/kodanikukaitse.
 
Piirkonnapolitseinikud Aleksandr Gontšarenko ja Aile Kask
Noorsoopolitseinik Liina Soodla