« Tagasi

Vallavalitsuse 09.07.2024 istungi kokkuvõte

Lääne-Harju valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes eelarvest kaetava toidukulu hüvitamise piirmäära kehtestamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt tuleb lasteaias lapse toidukulu katta lapsevanemal. See, kui suur toidukulu igas lasteaias saab olema, otsustab lasteaia hoolekogu. Hoolekogu poolt otsustatud toidukulu suuruse peab kinnitama lasteaia direktor jälgides pingsalt, et see suudaks katta tegelikke toiduainete ostmiseks tehtavaid kulutusi.

Lääne-Harju vald on seni võtnud toidukulu kandmise koormuse lastevanematelt 100% ulatuses enda kanda. Tänases majandusolukorras valla eelarve sellist koormust kanda ei suuda, mistõttu otsustati tänasel vallavalitsuse istungil alates 01.08.2024 kehtestada Lääne-Harju valla eelarvest kaetava koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumuse piirmääraks on 0,90 eurot (koos käibemaksuga). Valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes kinnitatud toidukulu päevamaksumuse ja vallapoolse piirmäära vahe tasub lapsevanem.

 

Detailplaneeringud ja projekteerimistingimused

 • Kehtestada Vintse küla Kiviranniku katastriüksuse detailplaneering;
 • Võtta vastu Kloogaranna külas Ojakalda tee 9 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 02.–16.08.2024 Lääne-Harju Vallavalitsuses aadressil Rae 38, Paldiski;

Anda projekteerimistingimused:

 • Vintse külas Ranniku ja Merekalda ning Kloogaranna külas Kaasiku tee 11 katastriüksustel detailplaneeringuga kehtestatud tingimuste (hoonestusala) täpsustamiseks ning hoonete püstitamiseks vajalike ehitusprojektide koostamiseks;
 • Laulasmaa külas Kurekella tee 30 katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks;
 • Tuulna külas Treppoja vkt 8 katastriüksusel asuva aiamaja ja Laulasmaa külas Krõlli vkt 28 katastriüksusel asuva üksikelamu laiendamiseks (üle 33% nende esialgsest mahust) vajaliku ehitusprojektide koostamiseks.

Anda projekteerimistingimused järgmistele katastriüksutele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks vajalike ehitusprojektide koostamiseks:

 • Ohtu küla, Kaseurva
 • Langa küla, Toominga ja Põllu-Langa
 • Karilepa küla, Lillemetsa ja Maasikmetsa
 • Laulasmaa küla, Kurekella tee 20

 

Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

Kooskõlastati puurkaev asukohaga Kurkse küla, Jürinurga.             

 

Keskkonnakaitseloa taotlusele arvamuse andmine         

MTÜ Vesi Kolm on esitanud vee erikasutusloa (keskkonnakaitseloa) esmataotluse põhjavee võtmiseks 23 m3/ööpäevas puurkaevust PRK0011483, mis asub Käesalu külas Juku pumbamaja kinnistul. Luba taotletakse joogi- ja tarbevee suviseks kasutamiseks aiandusühistu (AÜ) Juku ja MTÜ Vesi Kolm (endine AÜ Karukella) liikmetele. Puurkaevu ei kasutata kui välitingimustes on temperatuur allpool nulli.

AÜ territoorium asub Laulasmaa reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 ie. Valla vee-ettevõtte AS Lahevesi poolt ellu viidud projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" raames rajati AÜ Juku piirkonda kokku 44 liitumispunkti, Karukella piirkonda kokku 24 liitumispunkti. Projekti tulemusel on Laulasmaa reoveekogumisala elanikel (sh AÜ Juku ja Karukella) võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning tagatud on reovee kokku kogumine ja keskkonnanõuetele vastav puhastamine. Kuna „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" ei olnud märgitud tähtaega, mille jooksul on tarbimiskoha omanikul kohustus liituda olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, tuleb lähtuda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 17 lg 3 nimetatud tähtajast – kohustus on liituda nelja aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates.

Seega otsustati täna nõustuda MTÜ-le Vesi Kolm loa andmisega järgmistel tingimustel:

 • kinnistutele teenindamiseks vajaliku põhjavee võtmise (olmevesi) tähtajaks on 31.12.2026
 • alates 01.01.2027 lubada põhjavee võtmist kastmisvee otstarbel juhul, kui põhjaveevaru seda võimaldab. Kastmisvee võtmisel järgida säästliku veekasutuse põhimõtteid.

 

Katastriüksuste jagamine

 • Anda nõusolek Maeru külas asuva Sepa kinnistu koosseisus oleva Sepa katastriüksuse pindalaga 39749 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks ning määrata jagamisel moodustuvate katastriüksuste lähiaadressideks Nõmme ja Sepa.
 • Anda nõusolek Käesalu külas asuva Tammise kinnistu koosseisus oleva Tammise katastriüksuse pindalaga 106573 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks ning määrata jagamisel moodustuvate katastriüksuste lähiaadressideks Tammise ja Tammisemetsa.

 

Sundvalduse muutmine

Muudeti Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldust nr 209, kuna ehituse käigus muutus Põhja-Kadaka tee kinnistul sideehitise asukoht ning sellest tulenevalt on vajalik muuta ka asendiplaani. Ühtlasi muudetakse õigustatud isiku nime, kuna ettevõte on nime vahetanud ning uueks ärinimeks on Enefit AS.      

 

Vallavara müük

Otsustati müüa avalikul enampakkumisel täielikku renoveerimist vajav valla omandis olev korteriomand aadressil Aia tn 1-13, Rummu alevik, mis koosneb 445/7666 mõttelisest kinnistuosast ja reaalosast, milleks on eluruum nr 13 üldpinnaga 44,5 m2, alghinnaga 23 000.