« Tagasi

Lääne-Harju vallale kuuluva Padise Grupp OÜ osa müük

Lääne-Harju vallavalitsus müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras Lääne-Harju vallale kuuluva OÜ Padise Grupp osa koos toimiva kruusa-liiva karjääri ja kehtivate kaevandamislubadega.
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2019 otsuse nr 19 „Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine" alusel viib Lääne-Harju Vallavalitsus 24.05.2019 kell 10.00 läbi eelläbirääkimistega pakkumise osaühingu Padise Grupp (registrikood 10378604) Lääne-Harju vallale kuuluva osa (nimiväärtusega 6 080 eurot, mis vastab 100%-le äriühingu osakapitalist) võõrandamiseks. Lääne-Harju vallale kuuluv äriühingu osa võõrandatakse ühe tervikuna (osade jaotamist mitme huvitatud isiku vahel ei toimu).
Osaühingu Padise Grupp omandis on Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Audevälja külas asuv Kruusa kinnistu (registriosa nr 5914302), mille koosseisus on järgmised katastriüksused:
– Kruusa, katastritunnus 56202:002:0082, pindala 14758 m², sihtotstarve 100% mäetööstusmaa;
– Kruusa, katastritunnus 56202:002:0083,  pindala  2,62 ha, sihtotstarve 100% mäetööstusmaa.
 
Kruusa kinnistule on väljastatud maavara kaevandamise luba HARM-068 (kehtib kuni 20.05.2020). Vastavalt OÜ J.Viru Markšeiderbüroo tööle nr 18278 on Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Audevälja külas Kruusa kinnistul asuva karjääri maavara jääkvaru 80219 m³, millest kaevandatava varu maht on 43200 m³. 
 
Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused:
1. võõrandatava vara pakkumise alghind on 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot;
2. võõrandatava vara eest tasumine toimub rahas;
3. enampakkumise osavõtutasu on 300 (kolmsada) eurot, mis ei kuulu tagastamisele;
4. pakkujaks võivad olla kõik juriidilised isikud alljärgnevatel tingimustel: 
4.1 pakkuja peab olema registreeritud äriregistris; 
4.2 pakkujal ei ole riiklikke võlgnevusi ega ka võlgnevusi Lääne-Harju vallale või valla osalusega äriühingutele;
4.3 pakkuja äritegevus ei või olla peatatud, samuti ei ole ta pankrotis, likvideerimisel või tema osas ei ole algatatud sundlikvideerimist;
4.4 pakkumine ei või olla tingimuslik.
Pakkumise lisatingimused, mille kohta on pakkuja kohustatud andma kinnituse enne lõpliku pakkumise esitamist: 
1. pakkuja peab täitma Padise Grupp OÜ-le väljastatud maavara kaevandamise loa HARM-068 tingimusi;
2. pakkuja peab tagama Padise Grupp OÜ omandis oleva karjääri maavara ammendumise lõppemisel koostatud rekultiveerimisplaani elluviimise olemasoleva korrastusprojekti (Kruusa karjääri korrastusprojekt OÜ Mäemees töö nr 22.11, Tallinn 2011.a.) alusel;
3. pärast osaühing Padise Grupp osa võõrandamist sõlmitakse ostja ja Lääne-Harju Vallavalitsuse vahel kokkulepe kaevandamisloa HARM-037 teostamiseks Lääne-Harju vallale kuuluvas Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Padise külas Paemurru kinnistul (registriosa 2229202, katastritunnus 56202:001:0740) asuvas karjääris.
Enampakkumisel osaleja esitab või saadab hiljemalt 24.05.2019 kell 10.00 Lääne-Harju Vallavalitsusele, aadressile Rae tn 38, Paldiski 76806 kinnises ümbrikus pakkumisel osalemise kohta avalduse koos lisadokumentidega.
 
Pakkumisümbrik peab olema märgistusega „OÜ Padise Grupp osa võõrandamise pakkumine" ning sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
• pakkuja nimi, asukoht, registrikood, kontakttelefon ja e-posti aadress;
• nõusolek eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks pakkumiseks esitatud tingimustel;
• tõendid pakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu tasumise kohta;
• sõnade ja numbriga kirjutatud pakutud hind;
• pakkumise esitaja allkiri, vajadusel volikiri;
• pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.
 
Pakkumise läbiviimise ja hindamise komisjon avalikustab, mitu pakkumist esitati ja mitu vastab nõuetele. 
Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osaleja, kellele saadetakse 27.05.2019 e-kirja teel kutse. Kutses teavitatakse pakkujat 29.05.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuses (aadressil Rae tn 38, Paldiski) toimuvate eelläbirääkimiste kellaajast. Pärast eelläbirääkimiste lõppu iga pakkuja vormistab ja saadab 30.05.2019 e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult lõpliku pakkumise, hinna ja kõigi lisatingimuste kohta, Lääne-Harju Vallavalitsuse meiliaadressile info@laaneharju.ee. Komisjon vaatab lõplikud pakkumised üle 31.05.2019 ja võrdväärsete pakkumiste korral annab pakkujatele võimaluse oma pakkumist kümne tööpäeva jooksul täiendada. Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades kehtestatud lisatingimusi ja pakutud hinda. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest või pakkumise nurjunuks tunnistamisest teatatakse pakkujatele pärast vastava otsustuse tegemist e-kirjaga. Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamise korralduse kättesaamist sõlmima ühe kuu jooksul müügilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata. Eelläbirääkimistega pakkumise võitjale teatatakse lepingu sõlmimise aeg ja koht. Võõrandamise lepingu ja muude kokkulepete sõlmimise kulud kannab pakkumise võitja. 
 
Karjääri korrastusprojekt ja markšeidermõõdistamise dokumendid on kättesaadavad siin
Lisainfo: Veljo Männiste, tel. 6087875; veljo.manniste@laaneharju.ee või Erkki Pratka, tel. 6087882; erkki.pratka@laaneharju.ee