« Tagasi

Vallavalitsuse 29.11.2022 istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil anti projekteerimistingimused Ohtu küla Ojaääre üksikelamu laiendamiseks ning kinnitati Forest Capital OÜ poolt Lääne-Harju Vallavalitsusele esitatud detailplaneeringu taotlus, sooviga algatada detailpalneering Kurkse külas Karja maatulundusmaal. Planeeringu eesmärk on Karja maatulundusmaa jagada kolmeks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ja tingimused ning lahendada teised planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Istungi järgnevate punktide seas oli puurkaevude asukohtade kooskõlastamised, täpsemalt Kloogaranna külas Koidu tee 13 ja 14, seda eesmärgiga 4 inimese tarbevee võtuks ning päevakorras oli ka üks sundvalduse seadmine. 

Lisaks esitas Lääne-Harju valla Hatu küla Uuetee kinnistu omanik avalduse, eesmärgiga Uuetee kinnistu jagada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, millele andis tänasel istungil vallavalitsuse ka nõusoleku. Kinnistu jagamisega kaasnesid ka uued lähiaadresside määramised, mille tulemusel jääb üks kinnistu kandma nime Uuetee ning teisest saab Metsakurmu, mõlema puhul on sihotstarve 100% maatulundusmaa.

Vallavalitsuse istungil oli eelnõu, mis puudutab Lääne-Harju vallas Karjaküla alevikus asuvate liikluspindade ruumikuju muutmist. Antud eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Karjaküla alevikus asuvate liikluspindade: Keila tee, Tammekaare tee, Karusnaha tee ja Eduard Vilde tänav ruumikujud selliselt, et need vastaksid teeregistris registreeritud teede ruumikujudele. Lisaks on liikluspidade pikendamine vajalik, et kinnistute lähiaadressid vastaksid liikluspinna järgi adresseerimis nõuetele. Tänasel vallavalitsuse istungil eelnõud vastu ei võetud, vaid läheb avalikustamisele kaheks nädalaks ning siis tullakse selle päevakorra punkti juurde tagasi.

Istungi lõpetava punktina oli arvamuse andmine Paldiski uuringuruumis geoloogilise uuringu uuringuloa taotlusele, täpsemalt Paldiski linnas Tõnise ja Tõnise juurdelõige kinnistutel. Sama taotlus on ka varasemalt päevakorras olnud ning tol korral uuringuloa taotlusega ei nõustutud. Seejärel esitas OÜ Eesti Killustik muudetud kujul taotluse, mis sel korral oli esitatud kahes eraldiseisvas etapis. Tänasel istungil oli päevakorras nendest esimene etapp, mille eesmärk on anda ülevaate ala geoloogilisest ja hüdrogeoloogilisest ehituses ja ka andmeid lubjakivi kvaliteedi kohta, mida hiljem tutvustatakse kohalikule omavalitsusel. Tulemuste põhjal hinnatakse edasise tegevuse st teise etapi töö võimalikkust, kui töö tulemused on mitterahuldavad või kokkulepet ei vormistata, siis teise etapi taotlust ei esitata ning esimese etapi tulemust geoloogilise uuringu aruandeks ei vormistata. Vallavalitsuse andis tänasel istungil nõusoleku geoloogilise uuringu esimese etapi teostamiseks.