« Tagasi

Keila-Paldiski 330/110kV elektriliini detailplaneeringu avalik arutelu

12.07 toimus  „Keila-Paldiski 330/110kV trassikoridori detailplaneering Lääne-Harju vallas" ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalik arutelu.
Paldiski elektrivarustuse pingeastme suurendamist ning uute 330 kV elektriliinide ehitamist on käsitletud kehtivas Paldiski linna üldplaneeringus aastal 2005. Uuesti päevakorda tuli elektriliini rajamine seoses Paldiskisse planeeritava 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama rajamise ja selle ühendamisega Eesti elektrisüsteemi.
Planeeritav Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliinide trassikoridor saab alguse Harku valla Keila alajaamast ning suundub Lääne-Harju vallas Paldiski alajaama. Kogu trassi pikkuseks on ca 22 km, millest Harku valda jääb ca 2 km pikkune lõik. Lääne-Harju vallas läbib trassikoridor kinnistuid Paldiski linnas, Klooga alevikus, Kersalu, Kloogaranna, Tuulna, Niitvälja, Illurma, Valkse ja Tõmmiku külades. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 300 ha.
Käesolev detailplaneeringu algatas Lääne-Harju Vallavolikogu novembris 2020 eesmärgiga planeerida kahe olemasoleva paralleelselt kulgeva õhuliini (L178 ja L179) asemele 330/110 kV õhuliini trassikoridor. 
Tänasel esimesel avalikul arutelul olid arutlusel küsimused, mis puudutasid elektriliini trassikoridori puhverala (150meetrit) ja elektrimastide paiknemise loogikat elamute läheduses.  
Keskkonnamõju hindamise aruande eelnõust selgus, et rajatava elektriliini elektromagnet mõjusfääri (15 m) jääb üks elamu, kuhu inimesed elama jääda ei saa. Looduskeskkonna säilitamiseks on planeeritud Pakri hoiualal paiknevatele elektrimastidele paigaldada linnupeletid.
 
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise dokumendid jõuavad järgmiseks vastavatesse riigiasutustesse märkuste ja ettepanekute ringile.
Teine avalik arutelu toimub sügisel.
 
Detailplaneeringu eelnõu ja selle KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda  Lääne-Harju valla kodulehel https://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud