« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimub 9. märtsil 2021 Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimub teisipäeval, 9. märtsil 2021 kell 17.00 Padise Rahvamaja suures saalis.
 
PÄEVAKORD
1. Ülevaade Lääne-Harju valla raamatukogu tööst 
Ettekandja: raamatukogu direktor Urve Luht
2. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine, eelnõu 1-4/11
Ettekandja: volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Olga Kugal
3. Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, I lugemine, eelnõu 1-4/12
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
4. Lääne-Harju valla huvikoolide ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/13
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
5. Lääne-Harju valla ettepanek Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse, eelnõu 1-4/14
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Sundvalduse seadmine ja eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Alliklepa ja Vintse küla), eelnõu 1-4/15
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine, eelnõu 1-4/16
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmine (AS Lahevesi Paldiski linna käideldavate jäätmete koguste vähendamine), eelnõu 1-4/17
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
9. Detailplaneeringu kehtestamine (Rummu, Aia 15), eelnõu 1-4/18
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Detailplaneeringu kehtestamine (Joa tee 43), eelnõu 1-4/19
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
11. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Lohusalu, Rannuka tee), eelnõu 1-4/20
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
12. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Paldiski, Jaama 4), eelnõu 1-4/21
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
13. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (Paldiski, Rae põik 8), eelnõu 1-4/22
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
14. Keila-Joa hüdroelektrijaama maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, eelnõu 1-4/23
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
15. Vallavara omandamine (Piunse tee) , eelnõu 1-4/24
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
16. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Rae tn), eelnõu 1-4/25
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
17. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Rummu aiamaad), eelnõu 1-4/26
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
18. Vallavalitsuse liikme volituste lõppemine ja hüvitise maksmine, eelnõu 1-4/27
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
19. Lääne-Harju Vallavolikogu 04.11.2017 otsuse nr 4 „Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine, eelnõu 1-4/28
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
20. Abivallavanema töötasu määramine, eelnõu 1-4/29
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
21. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
21. 1. Informatsioon õiguskantsleri kirjast seoses valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kooskõlast seadusega
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad valla dokumendiregistrist. Volikogu istungi materjalide (määruste ja otsuste eelnõud, seletuskirjad ja lisamaterjalid) otsinguks kirjutada aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" numbrikombinatsioon 1-4/ ja klikkida nupul „Otsi".