Hooajalise kaubanduse korraldamine Klooga järve ääres

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise Klooga alevikus Järve tee 1 kinnistul (katastritunnus 29501:001:0748) maa-aladele 2 ja 3 hooajalise tänavakaubanduse (toitlustus, joogid sh lahja alkohol ja õlu, ranna- ja meelelahutusinventar) korraldamiseks perioodil 1. juuni 2022 – 31. august 2022.
 
Maa-ala nr. 1 saab rentida päevapõhise hinnaga 25 eurot ühe päeva ja ühe kaupleja kohta.
 
Tänavakaubandus toimub ainult määratud aladel, mis on kaardil (vt allpool) tähistatud numbritega 1 kuni 3. Kaubandustegevuseks määratud alad antakse parima pakkumise teinud kaupleja kasutusse üldjuhul tähtagaga 1. juuni 2022 – 31. august 2022, kuid mitte vähemaks ajaks kui üks kuu.
Kauplejaga sõlmitakse kauplemiskoha üüri- ja maakasutuse leping. Kõikide kauplemiskohtade puhul on elektri kasutamise võimalus. 
Kauplemiskoha alghind on müügikohas 250 eurot kuus (sisaldades ¼ osas tasu elektri kasutamise eest).  
 
Eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks esitab pakkuja hiljemalt 22.05.2022 kell 12.00 Lääne-Harju Vallavalitsuse e-postile info@laaneharju.ee digitaalselt allkirjastatud pakkumise, mis peab sisaldama:
1.1 andmeid pakkuja kohta (nimi, registrikood, asukoht ja aadress ning kontaktandmed);
1.2 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat (kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa) ja teavet, millise ala (müügikoha) kohta on pakkumine tehtud, koos soovitava kasutustähtaja äramärkimisega. Pakkumissumma on ühe kuu summa;
1.3 tegevuskava koos paigaldatava inventari kirjelduse ja mõõtmetega;
1.4 selgitust kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest.
 
Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pakkumiste esitamise järjekorras. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise üüri ja lisatingimuste kohta, mida loetakse müügipileti hinnaks.
 
Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on 80% ulatuses üüritasu ja 20% ulatuses müügiinventari disainlahendus. Pakkujal ei tohi esineda pakkumise avamise päeva seisuga riiklike ja elu- või asukoha kohalike maksude võlga. Võla olemasolul loetakse esitatud pakkumine nõuetele mittevastavaks.
 
Juhul, kui pakkuja ei soovi müügikohas elektri kasutust, vähendatakse kuu üürisummat ¼ võrra kauplemiskoha alghinnast. Seejuures ei ole lubatud kauplemiskohas kasutada autonoomseid bensiini- või diiselküttel toimivaid elektrigeneraatoreid.    
Kui pakkumise võitja ei sõlmi ühe kuu jooksul kauplemiskoha üüri- ja maakasutuse lepingut, loetakse pakkumine kauplemiskoha osas kehtetuks ja Lääne-Harju Vallavalitsusel õigus korraldada uus pakkumine.
 
Eritingimused
• Toitlustamine ja jookide müük ei ole lubatud ühekordsetest nõudest, kasutada võib vaid keskkonnasõbralikke lahendusi, nt korduvkasutatavad nõud, rendipakend jne.  
• Lubatud on ajutised ehitised, mis peavad olema likvideeritud 14 päeva jooksul peale rendilepingu lõppemist.
Kauplejad kellega sõlmitakse müügiplatside kasutamise lepingud avalikustatakse Lääne-Harju valla kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral aitab arendusnõunik Käti Teär-Riisaar, tel 505 6817.