Laulasmaa ÜVK

Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, et Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisalal arendada välja ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem (ÜVK). KIK otsustas 15. aprillil 2019 projekte toetada.
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021. 
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Projekteerimistööd on teostatud varem. KIK-i toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Veemajandusprojektide „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" ning „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine" elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.

Lehola Kogukonna pargi arendamine – rulapark ja puhkeala

Projekti eesmärk on 364-elanikuga Lehola ja sellega piirnevate külade elukeskkonna parandamine, elukaare üleste liikumisvõimaluste edendamine ning kogukonna sotsiaalse elu edendamine läbi hästi kujundatud ja turvalise tegevuspargi. Käesoleva projektiga rajatakse Lehola südamesse planeeritud Kogukonnapargi keskne ala, mis koosneb rulapargist, jalgteedest ja puhkealast. Projekt seob jalgteede ja puhkealaga üheks tervikuks Lääne-Harju valla poolt 2021 aasta sügisel rajatud põneva laste mänguväljaku ja ehitatava rulapargi. Lisaks individuaalsetele ja sõpruskondadega koos tehtavatele tegevustele, on oluline, et alal saab korraldada Lehola kogukonnale olulisi üritusi.

Projektiga rajatakse Leholasse Kogukonnapargi tegevuspargi oluline osa. Lääne-Harju valla poolt koostati 2021 Lehola Kogukonnapargi põhiprojekt, mille kohaselt kavandati kuus eri funktsiooniga tegevuspaika, mis on jalgteede ja puhkealadega ühendatud terviklikuks ja kvaliteetseks avalikuks ruumiks. Tegevuspaikadeks on: spordiväljak erinevate pallimängude tarbeks, mitmekesine ja heatasemeline rulapark, põnev laste mänguväljak, jõulinnak-virgestusala, kogukonna aed. Antud projektiga rajatakse rulapark, puhkealad ja osaliselt siduvad jalgteed. Koos 2021 sügisel rajatud laste mänguväljakuga valmib tervikprojektist olulisem osa, mis võimaldab saavutada olulise ruumikvaliteedi tõusu kogu asumis.

Projekti tulemusel paraneb Lehola küla elukeskkond ning see muutub atraktiivsemaks. Lisaks luuakse võimalused ka ümberkaudsete külade noortele aktiivse vaba aja veetmiseks, mis praegu on üheülbalised ja kasinad. Kogukonnapargi rulapark on mõeldud elamusspordi tegevustega tegelemiseks ning seda saab kasutada nii ratta, BMX ratta, tõukeratta, rulluiskude kui rulaga.

Projekti maksumus on 105655.80 eurot, millest 31807.45 eurot on LEADER toetus ning 73848.35 eurot valla omaosalus.


Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp


Projekti Kloogaranna rannaala väljaarendamise eesmärk on taastada Kloogaranna kunagine populaarsus puhke ja suvituskohana, luua Eesti tingimustes unikaalsed rannaspordi võimalused ning teha Kloogarannast kõigile ligipääsetav avalik rand. Projekti tulemusel rajatakse juurde rannaspordi väljakuid, laudteid ja sillutatud tee lõike, mänguväljakute atraktsioone, ranna väikelahendusi, jõulinnak ning rekonstrueeritakse parkla. Projektiga kujundatakse populaarsust koguvast supelrannast atraktiivne korrastatud mitmekülgsete võimalustega puhkeala, tekitades seeläbi piirkonnas laiemalt eeldused edasisteks arendusteks puhkemajanduses, turismi- ja toitlustusettevõtluses, kogukonnategevustes ning spordi-, kultuuri- jm sündmuste korralduses

Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapi tööde maksumus on vastavalt läbi viidud hangetele 695435,94.-, millest valla omaosalus on 236 935,94 ning toetus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest summas 458500 eurot.  


Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Keila vallavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga Klooga, Karjaküla, Keila-Joa ja Lehola alevikes. Projekti kogumaksumus on 
431 455,20 eurot, millest toetuse summa on 302 018,64 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 129 436,56 eurot. 

 


Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud Paldiski linnavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga. Projekti kogumaksumus on 988 528,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 761 166,56 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 227 361,44 eurot. 
Renoveerimistöödega alustatakse 2018. a suvel. 

 


EU50081 projekt „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks"

Projekti tulemusel luuakse Padise kloostrist kaasaegne suure ajaloolis-kultuurilise potentsiaaliga 14. sajandil algupäraselt Euroopa idapoolseima tsisterlaste kloostri rikkalikku ajalugu ja traditsioone tutvustav Loode-Eesti piirkonna terviklik turismi tõmbekeskus. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks, renoveeritakse ka mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus – turismimagnet ning tugi kogu Loode-Eesti mikro- ja väikeettevõtjatele.

Padise kloostrikompleksi kuuluva endise mõisa valitsejamaja restaureerimise põhiprojekti koostamiseks võitis hanke OÜ Kapiteel (hanke viitenumber 185523) ja eriosade projekti koostamiseks võitis hanke OÜ Paide EKE Projekt (hanke viitenumber 185735).

Projekti „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks" rahastatakse Euroopa liidu struktuuritoetusega, meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammist „Turismiatraktsiooni arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti kogumaksumus on 1 717 470 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 257 621 eurot ja toetus maksimaalselt 1 459 850 eurot. 

 


Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine


Projekti eesmärk on ühtlustada Lääne-Harju vallas sotsiaalhoolekande süsteem ja arendada ning parandada koduteenuse kättesaadavust valla kõigis piirkondades. Laiendada koduteenuse saajate sihtrühma ning vähendada omastehooldajate hoolduskoormust.

Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2018-31.05.2020
Projekti kogumaksumus (EUR): 86 418
Sh omafinantseering (EUR): 21 604,50

Projekti rahastatakse EL meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" .

 


EU51451 Keila–Karjaküla kergliiklustee rajamine


Projekti EU51451 "Keila–Karjaküla kergliiklustee rajamine" eesmärk on Karjaküla–Keila piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ja avalikele teenustele  läbi keskustagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise.

Projekti tulemusena valmib Keila-Karjaküla kergliiklustee pikkusega 2.5 km. Kergliiklustee algab Tallinna–Paldiski maantee remondiga välja ehitatud teeületuskohast Karjaküla tee alguses ja kulgeb paremal pool Karjaküla teed kuni Keila tee ja Naaritsa tänava ristmikuni Karjakülas. Projekt hõlmab nii vajalikke ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitöid kui ka valgustust.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eeldatav maksumus on 387 357 eurot, millest 329 253 eurot moodustab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus. 

 


Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile


Lääne-Harju Koostöökogu kiitis heaks vallavalitsuse taotluse "Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile". PRIA rahastatav projekt hõlmab mitmeotstarbelise spordiväljaku projekteerimist ja rajamist. Puidust piirete ja kunstmuruga väljak (16x31 m) rajatakse Harju-Risti vana kooli staadionile, kus saab projekti teostudes mängida nii käsi-, jalg-, võrk- kui ka korvpalli. Projekti maksumus on 45529.78 eurot, millest toetuse summa on 40976.80 eurot.

 


Leader-meetme abil valmis Paldiskisse Skatepark ja Pumptrack


Lääne-Harju vallas Paldiskis avati 2021. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uus laste elamus- ja mänguväljak, Skatepark ja Pumptrack. 
Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse projekti "Multifunktsionaalne mänguväljak Paldiskis".

Projekti raames rajati Lääne-Harju valda Paldiskisse multifunktsionaalne mänguväljak, mis muudab Paldiski elukeskkonda atraktiivsemaks ning on loonud noortele uue aktiivse vabaaja veetmise võimaluse.

Projekti maksumus oli 118921,20 EUR millest 51120 EUR on LEADER toetus ning 67801,20 EUR oli valla omaosalus, mida aitasid katta vallas tegutsevad sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted.


Leader-meetme abil said Lääne-Harju vald ja Saue vald uued turismiinfokaardid


Lääne-Harju ja Saue vallas valmisid 2020. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uued turismiinfostendid. 

Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse ja Saue Vallavalitsuse ühisprojekti "Turismiinfokaardid Lääne-Harju ja Saue vallas".

Projekti raames paigaldati Lääne-Harju ja Saue valda kokku 28 turismiinfokaarti, mis kajastavad piirkonna vaatamisväärsusi ja külastusvõimalusi. Projekti tulemusel on kõikides piirkonna olulisemates asukohtades olemas ühtsed turismiinfokaardid, mis tutvustavad piirkonda ja siinseid võimalusi. 

Projekti maksumus oli 54 568 EUR, millest 49 111,20 on LEADER toetus ning 5456,80 EUR oli valdade omaosalus.

 


Leader-meetme abil valmisid mänguväljakud Kloogal ja Keila-Joal


Klooga ja Keila-Joa alevikus valmisid 
2019. a aprillis PRIA rahastatava Leader-toetuse abil laste mänguväljakud. 

11.06.2018 otsustas Lääne-Harju Koostöökogu toetada vallavalitsuse projekti "Mänguväljakute rajamine Klooga ja Keila-Joa puhkealale".

Klooga mänguväljak asub Aedlinna tee 7 asuval puhkealal, kus männimetsaga kaetud alal on elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi, roniala. Suurematele lastele on roniala puude vahel.

Keila-Joa mängulinnak 5–12-aastastele lastele valmis detailplaneeringuga määratud alal asukohaga Pargi allee 2. 

Projekti maksumus oli 31 025,16 EUR, millest Leader-toetus moodustas 27865,40 eurot.

 
Laste mänguväljak Keila-Joal ja Kloogal 
 
 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine"

Euroopa liidu struktuuritoetuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" vahendite toel rajati 2018. a Keila-Lehola kergliiklustee.
 
Projekti kogumaksumus oli 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus maksimaalselt 594 792,26 eurot.
 

Projektiga „Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" rajati Keila-Haapsalu riigimaantee nr 17 äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärk oli Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena valminud Keila-Lehola kergliiklustee on 4075 meetrit pikk.

 


Karjaküla ja Lehola välijõuväljakud

2017. a sügisel avati Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud Karjakülas ja Leholas. Projekti "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" toetust taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

Jõuväljak Karjakülas ja Leholas