« Tagasi

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Lääne-Harju Vallavalitsus teavitab, et 01. juulist kuni 01. septembrini 2022.a toimub radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga ehk RAJALA kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eesmärk on leida radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Planeeringualaks on kogu Lääne-Harju vald.

Avalik väljapanek korraldatakse eriplaneeringu esimesele etapile, milleks on planeeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (edaspidi LS ja VTK). LS ja VTK määratleb radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga asukoha kavandamise eesmärgi, annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondab peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis objekti kavandamisega kaasneda võivad. Eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja looduskeskkonna mõjude ning tervisemõjude hindamine, st hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid (KeHJS-e mõistes) ja tavalisi mõjusid ulatuses, mis planeeringu koostamisel vajavad mingil põhjusel hindamist.

Eriplaneeringuga kavandatavaks objektiks on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik. Eesti radioaktiivsete jäätmete käitluspoliitika põhimõte on, et Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed käideldakse ja lõppladustatakse Eestis koha peal. Olemasolev radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ei vasta kõigile tänastele rahvusvahelistele keskkonna- ja kiirgusohutuse nõuetele. Uue lõppladustuspaiga rajamise eesmärk on tagada praegu Paldiskis paiknevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast. Täpsemalt on kavandatavat objekti kirjeldatud LS ja VTK dokumendis.

RAJALA eriplaneeringu materjalid (LS ja VTK dokument, lisad ja kaardirakendus) on leitavad Vallavalitsuse kodulehel. Lisaks on materjalidega võimalik tutvuda Vallavalitsuses kohapeal (Paldiski linn Rae tn 38 II korrus) ja Harju-Risti, Laulasmaa ja Vasalemma raamatukogudes.

Arvamusi planeeringu LS ja VTK-le saab 01. septembrini 2022.a esitada Lääne-Harju Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@laaneharju.ee.

Kõigile laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avaliku väljapaneku perioodi lõppu.