« Tagasi

Algab radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaigale sobivaima asukoha valimine

Eesti riik on võtnud endale eesmärgiks rajada aastaks 2040 radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik. Kolm aastat tagasi arutati Vabariigi Valitsuses, kuhu võiks lõppladustupaik tulla ning kuidas eesmärgi täitmist alustada. Samal koosolekul otsustas valitsus toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut asuda valima sobivaimat asukohta läbi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. 2020. aasta jaanuaris algataski Lääne-Harju vallavolikogu Keskkonnaministeeriumi taotluse põhjal kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Praegusel hetkel on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseni jäänud 18 aastat. Võib tunduda, et aega on piisavalt, kuid tuleb arvestada, et Eestil puudub taolise ettevõtmise puhul varasem kogemus ja eesmärgini jõudmiseks tuleb läbida mitmeid etappe, nagu sobivaima asukoha leidmine, ehitusprojekti koostamine ning ehitamine. Kogu tegevust saadavad ka põhjalikud ohutushinnangud, mille abil garanteeritakse ohutuse tagamine vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. Oluline on siinkohal mainida, et lõppladustuspaik on vajalik eelkõige praegu Paldiskis radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaiga territooriumil hoiustatavate reaktorisektsioonide pikaajalise ohutuse tagamiseks. Hetkel on nende ohutus tagatud läbi pideva seire. Aastatel 1991-2001 läbi viidud Euroopa Liidu projekti tulemusel leiti, et reaktorisektsioonide likvideerimist on otstarbekas alustada pärast 50 aastast hoiustamist. Neid aastaid hakati lugema tuumareaktorite töö peatamise hetkest ehk aastast 1989.

Eesti radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaiga haldaja AS A.L.A.R.A. ning Lääne-Harju Vallavalitsus sõlmisid 2021. aasta sügisel lepingud nii lõppladustuspaiga rajamise uuringuteks kui kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi koostamiseks. Lõppladustuspaiga rajamisega seotud uuringud annavad infot eriplaneeringu ning mõjude hindamise töödeks, kuid samal ajal uuritakse täpsemalt ka vaheladustuspaiga hoonet, reaktorisektsioone ning kogu ala täpsemalt.

Nüüd aga tänasesse päeva. Planeerimisseadus nõuab, et olulise ruumilise mõjuga ehitise sobivaim asukoht tuleb leida erinevaid potentsiaalseid asukohti võrreldes ning hinnata ehitise rajamisega kaasnevaid mõjusid. Peagi on avalikustamise käigus võimalus nii kohalikel elanikel kui ka teistel huvigruppidel kaasa rääkida, kas esialgsed asukoha valiku lähtekohad ning mõjude hindamisega seotud aspektid on sobivad. Huvigruppide arvamust teades saab edasi minna nende asukohtade täpsema analüüsimise ja kaalumisega, et leida parim asukoht.

Radioaktiivsed jäätmed Paldiskis ning nende tulevik

Pisut ajaloost. Varasemalt mainitud kaks tuumareaktorit olid osa Nõukogude Liidu Põhjalaevastiku ja Vaikse ookeani laevastiku allveelaevnike koolituskeskusest. Õppereaktoreid kasutati mereväelaste koolitamiseks võimalikult reaalsetes tingimustes enne allveelaevadele saatmist.  Koolituskeskus suleti 1991. aastal, mil Eesti iseseisvus taastati, kuid veel neli aastat peale seda viidi objekti endiste haldajate poolt läbi mitmesuguseid töid, et tagada reaktorisektsioonide pikaajaline ohutus. Näiteks eemaldati reaktorites kasutusel olnud tuumkütus ning viidi Venemaale, valmistati raudbetoonist sarkofaagid reaktorite katmiseks ja reaktorisektsioonide sisemus täideti betooniga. Kui aga endised omanikud olid lahkunud, alustati suuremahuliste töödega objekti ohtlikkuse vähendamiseks, sest seal leidus hulgaliselt jääkreostust, mis oli ka osaliselt radioaktiivne ning seega otseseks ohuks nii pinna- ja põhjaveele kui ka pinnasele. Sealjuures puhastati ja lammutati mitmed ehitised ning tekkinud radioaktiivsete jäätmete tarbeks rajati objekti peahoonesse vaheladustuspaik.  

Uue aastatuhandega aga tööd jätkusid, sest vaheladustuspaik, nagu nimigi ütleb, on vaid ajutine lahendus ning radioaktiivsete jäätmete pikaajalise ohutuse tagamiseks on vaja need paigutada selleks ettenähtud lõppladustuspaika, mis tuleb ehitada just sinna ladustatavate jäätmete omadusi silmas pidades. Aastatel 2014-2015 läbi viidud eeluuringud kinnitasid, et arvestades rahvusvahelisi nõudeid ning jäätmete omadusi, st koguseid ja aktiivsuseid, tuleb rajada Eestisse lõppladustuspaik. Kusjuures kui lõppladustuspaik ise peab valmima aastaks 2040, siis Paldiski endine tuumaobjekt lammutatakse 10 aasta jooksul ning tekkinud radioaktiivsed jäätmed paigutatakse lõppladustuspaika hiljemalt 2050. a. 

Lõppladustuspaika hakatakse ladustama kõiki Eestis tekkivaid madala- ja keskmise aktiivsusega radioaktiivseid jäätmeid. Need tekivad peamiselt tööstus-, meditsiini- ja teadusasutustes. Aastas tekib taolisi jäätmeid väga vähe - alla ühe kuupmeetri ning tõenäoliselt on jäätmevood tulevikus vähenemas, sest kui mõni ettevõte soovib võtta Eestis kasutusele uue kiirgusallika, peab tal olema leping, et kiirgusallika tootja võtab kiirgusallika tagasi, kui seda enam ei kasutata. Samuti võetakse kasutusele järjest enam alternatiivseid tehnoloogiaid, mis kiirgusallikaid ei kasuta. Tuumajaamas tekkiva kõrge aktiivsusega tuumajäätmete ehk kasutatud kütuse jaoks kavandatav lõppladustuspaik sobilik ei ole. 

Tähtis projekt nii riigile kui vallale 

Võrreldes teiste riikidega ei ole Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete hulk suur ning peamiselt tuleb tegeleda olemasolevate jäätmetega. Nagu mainitud, ladustatakse hetkel radioaktiivseid jäätmeid Eestis vaheladustuspaigas, mis ei ole aga alternatiiv lõppladustuspaigale. Võrreldes tavajäätmetega, peab just radioaktiivsuse tõttu kasutusele võtma täiendavaid võtteid, et tagada pikaajaline ohutus inimesele ja keskkonnale. Rõhutades just pikaajalisust, on tähtis, et täna loodavad lahendused toimiksid ka kauges tulevikus. 

Riigi tasandil vastutavad lõppladustuspaiga rajamise eest Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Täpsemalt korraldab Keskkonnaministeerium lõppladustuspaigale sobivaima asukoha leidmist ning tehnilise lahenduse väljatöötamist.  Asukoha väljaselgitamise tarbeks teostatavate uuringute elluviijaks on riigi omandis olev AS A.L.A.R.A. Lõppladustuspaiga projekteerimist ja ehitamist hakkab koordineerima Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Siinkohal on väga oluline Lääne-Harju valla roll - vald juhib kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning keskkonnamõjude hindamise protsessi. Oluline on, et tänane ajutine lahendus radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks saaks võimalikult kiirelt lõplikult ohutu lahenduse. Selleks tuleb tagada, et planeerimisprotsess kulgeks ladusalt. Eriplaneeringu ja mõju hindamise konsultandiks on ettevõte Skepast&Puhkim OÜ.

Eesti riik sai taasiseseisvumise järel endale ühe pärandina Paldiski endise tuumaobjekti. Kuigi palju tööd objekti korrastamiseks on juba tehtud, ootab suurem töö veel ees. Praegusel hetkel on kõige olulisem välja selgitada sobivaim asukoht tulevasele lõppladustuspaigale. Sobivaima asukoha leidmiseks on Eesti ja rahvusvahelistest ekspertidest koosnev töörühm töötanud välja kriteeriumid, mille alusel esialgsed potentsiaalsed asukohad välja selgitati. Järgmiseks arutatakse laiema avalikkusega läbi eriplaneeringu ja mõju hindamise lähtekohad ning peale seda algavad asukohapõhised uuringud kolmes potentsiaalses asukohas. Kui lähtekohad on kokku lepitud, siis teostatakse potentsiaalsete asukohtade valimine koos mõjude hindamisega, kus kohalikel elanikel on samuti võimalik kaasa rääkida. Eesmärk on kinnitada lõplik sobiv asukoht 2023. aasta lõpuks. 

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Antti Toomingu sõnul võiks kavandatavale lõppladustuspaigale olla sobilik Paldiskis asuva endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse territoorium. "Selguse toob planeeringu koostamise protsess. Lõpliku kindluse annab kõigi võimalike mõjude hindamine ja alternatiivide võrdlus," sõnas Tooming.

RUS: Начинается выбор наиболее подходящего места для окончательного захоронения радиоактивных отходов

Эстонское государство поставило перед собой цель создать к 2040 году место для окончательного захоронения радиоактивных отходов. Три года назад в Правительстве Республики обсуждалось, где может появиться окончательное захоронение и как начать выполнение поставленной цели. На этом же заседании правительство решило поддержать предложение Министерства окружающей среды о выборе наиболее подходящего места по специальной планировке местного самоуправления. В январе 2020 года Ляэне-Харьюское волостное собрание на основе ходатайства Министерства окружающей среды инициировало специальную планировку местного самоуправления и стратегическую оценку воздействия на окружающую среду.

На данный момент до создания места окончательного захоронения радиоактивных отходов осталось 18 лет. Может показаться, что времени достаточно, но следует учитывать, что Эстонии не хватает опыта в подобных начинаниях, и для достижения цели необходимо пройти несколько этапов, таких как поиск наиболее подходящего места, составление строительного проекта и строительство. Вся деятельность также сопровождается тщательными оценками безопасности, с помощью которых гарантируется обеспечение безопасности в соответствии с международными требованиями. Здесь важно отметить, что место окончательного захоронения необходимо прежде всего для обеспечения долгосрочной безопасности секций реакторов, хранящихся на территории промежуточного хранилища радиоактивных отходов в Палдиски. На данный момент их безопасность обеспечивается постоянным мониторингом. В результате проекта Европейского Союза, проведенного в 1991-2001 годах, было установлено, что ликвидацию секций реакторов целесообразно начинать после 50 лет хранения. Эти годы стали отсчитываться с момента прекращения работы ядерных реакторов, то есть с 1989 года.

Осенью 2021 года оператор промежуточного хранилища радиоактивных отходов в Эстонии AS A.L.A.R.A. и волость Ляэне-Харью подписали договоры как на проведение исследований по строительству захоронения, так и на подготовку первого этапа специальной планировки местного самоуправления и стратегической оценки воздействия на окружающую среду. Исследования, связанные со строительством конечного захоронения, дадут информацию для работ по специальной планировке и оценке воздействия. В то же время более подробно исследуются также здание промежуточного хранилища, секции реакторов и вся территория.

А теперь к сегодняшнему дню. Закон о планировании требует, чтобы наиболее подходящее место для здания со значительным пространственным воздействием было найдено путем сравнения различных потенциальных мест и оценки воздействия, связанного со строительством здания. В скором времени по мере публикации информации у местных жителей и других заинтересованных групп появится возможность высказать свое мнение о том, подходят ли исходные места для выбора и аспекты, связанные с оценкой воздействия. Зная мнение заинтересованных групп, можно продолжить более точный анализ местоположения и взвесить это решение, чтобы найти наилучшее местоположение.

Радиоактивные отходы в Палдиски и их будущее

Немного истории. Два ранее упомянутых ядерных реактора были частью учебного центра подводников Северного и Тихоокеанского флотов Советского Союза. Учебные реакторы использовались для обучения военных моряков в максимально приближенных к реальным условиях перед их отправкой на подводные лодки.  Учебный центр был закрыт в 1991 году, когда была восстановлена независимость Эстонии, но еще четыре года после этого бывшие управляющие объектом продолжали проводить различные работы по обеспечению долгосрочной безопасности секций реактора. Например, ядерное топливо, которое использовалось в реакторах, было извлечено и вывезено в Россию, для укрытия реакторов были изготовлены железобетонные саркофаги, а внутренние части секций реакторов были заполнены бетоном. Однако после того, как бывшие владельцы уехали, начались масштабные работы по снижению опасности объекта, поскольку было обнаружено большое количество остаточного загрязнения, которое было частично и радиоактивным, а, следовательно, представляло прямую угрозу как для поверхностных, так и для подземных вод, а также для почвы. При этом несколько строений были очищены и снесены, а в главном здании объекта было построено временное хранилище для размещения образовавшихся радиоактивных отходов.  

Работы однако продолжились и в новом тысячелетии, поскольку промежуточное хранилище, как следует из названия, является лишь временным решением, а для обеспечения долгосрочной безопасности радиоактивных отходов необходимо разместить их в специально предназначенном для этого месте окончательного захоронения, которое должно быть построено с учетом характеристик хранящихся там отходов. Проведенные в 2014-2015 годах предварительные исследования подтвердили, что с учетом международных требований и характеристик отходов, т. е. их количества и активности, в Эстонии необходимо построить место окончательного захоронения. Причем если само место окончательного захоронения должно быть завершено к 2040 году, то бывший ядерный объект Палдиски демонтируют в течение 10 лет, а образующиеся радиоактивные отходы будут помещены в место окончательного захоронения не позднее 2050 года. 

В месте окончательного захоронения будут храниться все возникающие в Эстонии радиоактивные отходы низкого и среднего уровня активности. Они возникают в основном в промышленных, медицинских и научных учреждениях. Ежегодно таких отходов образуется очень мало — меньше одного кубического метра, и в будущем потоки отходов, вероятно, уменьшатся, ведь если предприятие хочет применить в Эстонии новый источник излучения, у него должен быть договор о том, что производитель источника излучения заберет источник, если он больше не используется. Также все чаще внедряются альтернативные технологии, в которых не используются источники излучения. Предлагаемое место окончательного захоронения не подходит для захоронения высокоактивных ядерных отходов, образующихся на атомной электростанции, т. е. отработанного топлива. 

Важный проект как для государства, так и для волости 

По сравнению с другими странами, количество радиоактивных отходов, образующихся в Эстонии, невелико, и в основном приходится работать с уже существующими отходами. Как уже упоминалось, в настоящее время радиоактивные отходы хранятся в промежуточном месте хранения в Эстонии, что не является альтернативой месту окончательного захоронения. По сравнению с обычными отходами, именно из-за радиоактивности необходимо применять дополнительные методы для обеспечения долгосрочной безопасности для человека и окружающей среды. Если иметь в виду долгосрочность, важно, чтобы решения, создаваемые сегодня, работали и в далеком будущем. 

На государственном уровне ответственность за строительство места окончательного захоронения несут Министерство окружающей среды и Министерство экономики и коммуникаций. В частности, Министерство окружающей среды организует поиск наиболее подходящего места для окончательного захоронения и разработку технического решения.  Исследованиями, проводимыми с целью определения местоположения, занимается принадлежащее государству предприятие AS A.L.A.R.A. Проектирование и строительство места окончательного захоронения будет координировать Министерство экономики и коммуникаций. Здесь очень важна роль Ляэне-Харьюской волости — волость руководит процессом специальной планировки местного самоуправления и оценки воздействия на окружающую среду. Важно, чтобы сегодняшнее временное решение для хранения радиоактивных отходов как можно скорее сменилось окончательно безопасным решением. Для этого необходимо обеспечить бесперебойный процесс планирования. Консультантом по специальной планировке и оценке воздействия является предприятие Skepast&Puhkim OÜ.

После восстановления независимости эстонское государство получило в наследство бывший ядерный объект Палдиски. Хотя большая часть работы по приведению объекта в порядок уже проделана, значимая работа еще впереди. На данный момент самое главное — найти наиболее подходящее место для будущего места захоронения. Чтобы найти наиболее подходящее место, рабочая группа, состоящая из эстонских и международных экспертов, разработала критерии, по которым были определены первоначальные потенциальные места. Следующим шагом будет обсуждение с широкой общественностью отправных точек специальной планировки и оценки воздействия, а после этого начнутся исследования на основе местоположения в трех потенциальных местах. После согласования отправных точек будет проведен отбор потенциальных мест, а также оценка воздействия, в ходе которой местные жители также смогут высказать свое мнение. Цель — утвердить окончательное подходящее место к концу 2023 года. 

По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Антти Тооминга, для планируемого места окончательного захоронения может подойти территория бывшего учебного центра атомных подводников в Палдиски. «Ясность внесет процесс составления планировки. Окончательная уверенность появится после оценки всех возможных воздействий и сравнения альтернативных вариантов», — сказал Тооминг.