« Tagasi

Vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu metanoolitehase kavandamiseks

23. juulil toimunud Lääne-Harju vallavolikogu istungil andsid volikogu liikmed ühehäälselt nõusoleku algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering metanoolitehase kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärk on leida tehasele sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas. Planeerimisseaduse järgi koostatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneering olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui üldplaneeringus ei ole selleks asukohta määratud. Eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi keskkonnmõjude strateegiline hindamine. Eriplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt.
Lääne-Harju vallavalitsus sai 6. mail Larkwater Group SA-lt pöördumise, kus arendaja avaldas soovi rajada Paldiski linna servas asuvale riigi omandis olevale kinnistule (katastritunnus 58001:001:0267) metanoolitehas. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat on rõhutanud, et taolist arendust on valla territooriumil võimalik ellu viia ainult tingimustel, kui kõik võimalikud mõjud on hinnatud, kahjulikud keskkonnamõjud välistatud ning arendaja panustab kohaliku elukeskkonna parandamisse. Eestis arendajat esindava ettevõtja Toivo Asmeri sõnul soovib Larkwater Group SA kogu protsessi juures saavutada ühist arusaamist nii kohalike elanike, valla- ja riigijuhtidega kui ka keskkonnakaitsjatega.
Paldiskisse kavandatud tehase maksimaalne võimsus oleks kuni 5000 tonni metanooli päevas. Ehitusperioodiks on umbes 36 kuud, mille ajal vajatake kuni 2500 töötajat. Täisvõimsusel töötavas tehases vajatakse umbes 200 töötajat. Lisaks tekib tööjõuvajadus logistika- ja transpordivaldkonnas jm kõrvalharudes. Töökohtade hinnanguline koguarv on 500–600 inimest.
Tehase rajamiseks on vajalik ca 60 hektari suuruse pindalaga sobilik maa-ala. Peale tehase põhikorpuse ja tootmishoonete on vaja välja ehitada veepuhastusseadmega pumbajaam, raudteeharud, tsisternveokite laadimis- ja hoiupaakide alad.
Metanoolitehase eriplaneeringut viib läbi Lääne-Harju vald. Tehast kavandav Larkwater Group SA on sõlminud vallavalitsusega lepingu, mille alusel võtab arendaja enda kanda eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude hindamise kulud.
Larkwater Group SA on Šveitsi taustaga ettevõte, mis kaupleb tooraine, keemiatööstustoodete ja äriliseks kasutamiseks mõeldud kinnisvaraga.