« Tagasi

Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020

Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020 Padise rahvamajas asukohaga Padise, Keskuse 3/1-12 ning Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Lääne-Harju valla koduleheküljel. 

Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.06.2018 korraldusega nr 379 algatati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa kinnistutele (katastritunnus 56201:001:0054)) kinnistu detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Kibru teest lõunapoole. Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud jäävad Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu maa-alale, mille kohaselt on antud piirkond elamuehituse reservmaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane.

Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on mõlemad kinnistud hoonestamata, seal kasvab mõningal määral kõrghaljastust. Planeeritav ala, mille elamukruntide suurused oleks vahemikus 2739 - 4675 m2, moodustaks loogilise jätku kõrval asuvale 10,9 ha suurusele alale, kus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 on kehtestatud Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneering.

Planeeringuga moodustatakse planeeringualale kaheksa elamumaa, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Osaliselt on planeeringu¬alasse kaasatud juurdepääsutee ala. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 5 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga  420-500 m2 ning hoonete katuste kalletega 20–45°. Veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil  , mis asub Alliklepa sadamas Pumba kinnistul (katastritunnusega 56201:001:0647) ja kanalisatsioon kruntidele paigaldatavate kogumismahutitega. Juurdepääs kinnistule toimub olemasoleva mereäärse Kibru ja Kolviku tee kaudu. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.