« Tagasi

Alliklepa küla Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alliklepa küla Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03.–16.03.2020 Padise rahvamajas asukohaga Padise küla ning Lääne-Harju Vallavalitsuses asukohaga Paldiski linn, Rae 38.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Lääne-Harju valla koduleheküljel. 
Lääne-Harju Vallavalitsuse 05.06.2018 korraldusega nr 379 algatati Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa kinnistutele (katastritunnus 56201:001:0054)) detailplaneering. 
Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Alliklepa külas Kibru teest lõuna pool. Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud jäävad Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu maa-alale, mille kohaselt on antud piirkond elamuehituse reservmaa, mistõttu on detailplaneering üldplaneeringu kohane. 
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on mõlemad kinnistud hoonestamata, seal kasvab mõningal määral kõrghaljastust. Planeeritav ala, mille elamukruntide suurused oleks vahemikus 2800-4000 m², moodustaks loogilise jätku kõrval asuvale 10,9 ha suurusele alale, kus Padise Vallavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 158 on kehtestatud Päärbi ja Pertanina kinnistute detailplaneering. 
Planeeringuga moodustatakse planeeringualale kaheksa elamumaa, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Osaliselt on planeeringualasse kaasatud juurdepääsutee ala. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada elamu kõrgusega kuni 9 m ja kuni 5 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 420-500 m² ning hoonete katuste kalletega 20–45°. Veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil, mis asub Alliklepa sadamas Pumba kinnistul (katastritunnus 56201:001:0647) ja kanalisatsioon kruntidele paigaldatavate kogumismahutitega. Juurdepääs kinnistule toimub olemasoleva mereäärse Kibru ja Kolviku tee kaudu. Planeeringul ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.