« Tagasi

Vallavalitsuse istung 20.09.2022

Teisipäeval toimus vallamajas Paldiskis iganädalane vallavalitsuse istung. Päevakorras oli muuhulgas detailplaneeringu algatamine Tuulna külas, puurkaevu asukoha kooskõlastamine Karilepa külas ning erinevate projekteerimistingimuste andmised.

Näiteks anti projekteerimistingimused Ohtu külas asuvale Teeääre katastriüksusele mängu-  ja spordiväljaku  püstitamiseks vajaliku  ehitusprojekti  koostamiseks. Antud  katastriüksus asub maatulundusmaa kasutusotstarbega piirkonnas Kulna-Vasalemma  tee  ääres.  Krundil  paikneb avalikus  kasutuses  olev  külaseltsi seltsihoone ja rajatisena madalseiklusrada,  mille  funktsionaalsust  soovitakse  püstitatava  rajatisega täiendada. Seltsihoone on aktiivses kasutuses, selle pakutavate teenuste laiendamisega tegeletakse  järjepidevalt.

Lisaks  katastriüksustega seotud päevakorrapunktidele väljastati ka üks avaliku ürituse luba. Nimelt toimub ajavahemikul 24. september kuni 31. detsember Paldiskis Nostalgiaväljak, mille korraldab MTÜ  Meie  Paldiski.

Kõige enam tähelepanu pälvis eilsel istungil arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu kohta, mis puudutab AS TREV-2 Grupp uuringuloa taotlust Klooga uuringuruumis. Lääne-Harju Vallavolikogu ei nõustunud 31. augusti 2020 uuringuloa andmisega Klooga uuringuruumis. Seejärel pöördus AS TREV-2 Grupp taotlusega Keskkonnaameti poole taotleda uuringuloa andmise nõusolekut Vabariigi Valitsuselt ning Keskkonnaamet pöördus seejärel Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole riigi huvi väljaselgitamiseks Klooga uuringuloa taotluse menetluses. Edastatud eelnõu kohaselt leiab Vabariigi Valitsus, et uuringuloa andmiseks on ülekaalukas riigi huvi.

Vallavalitsus oli tol korral ning on ka praegu seisukohal, et ei toeta uuringuloa andmist Klooga uuringuruumis. Maapõue kasutuse asukoht peab olema mõistlik ja ruumiliselt läbi mõeldud. Planeeritud uuringualal ja selle ümbruses on piirkonna areng suunatud elukeskkonna väärtustamisele ning on ülitähtis tagada olemasolevas rohevõrgustikus selle eesmärkide täitmine: elurikkuse kaitse ja säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine.

Vallavalitsus otsustas suunata vallavolikogusse otsustamiseks Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmise. Ettepanekuid arengukava muutmiseks sai esitada kuni 15.09.2022. Kokku laekus 41 muudatusettepanekut.