« Tagasi

Vallavalitsuse 16.01.2023 istungi kokkuvõte

Vallavalitsuse istung toimus erandkorras tavapärase teisipäeva asemel esmaspäeval 16. jaanuaril.

Esimese päevakorra punktina oli Lääne-Harju valla 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine, nimetatud määrus kehtestati tänasel vallavalitsuse istungil noorsootöö seadus ja vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 27 ''Ülesannete delegreerimine'' alusel. Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse kava on dokument, mis sisaldab huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks. Riigieelarves kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendeid saab vald kasutada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks kehtiva huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel. Prognoositav toetus riigi toetusfondist on sel aastal 213 042 eurot, eelmisel aastal oli see ligikaudu 243 000 eurot. Valla üldhariduskoolides on noortel võimalik kasutada 79 erinevat võimalust (huviringi vms), kus registreeritud osalemisi on 1045. Lisaks on Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide kool, mis tegutseb Paldiskis, Vasalemmas, Rummul, Padisel, Harju-Ristil, Laulasmaal, Leholas ja Kloogal, huvikooli nimekirjas on kokku 270 õpilast. Huvitegevused toimuvad veel Lääne-Harju Huvikeskuses, täpsemalt Paldiski, Rummu, Ämari ja Klooga noortetubades, kus osaleb kokku 95 noort ning Lääne-Harju Kultuurikeskuse ja Lääne-Harju Spordikeskuse hallatavates hoonetes.
Välja toodi huvitegevuse kitsaskohana näiteks huviringidesse juhendajate leidmine ning noorsootöötajate puudus. Kuna suur osa valla noortest käib huviringides ja huvikoolides väljaspool valda, siis jätkuvalt toetatakse ka nende tegevust.

Vallavalitsuse istungil väljastati luba avaliku ürituse korraldamiseks Lääne-Harju vallas, täpsemalt Padisel. Ürituse nimetus on Tallinna meistrivõistlused suusaorienteerumises ning üritus peaks aset leidma 29. jaanuaril 2023 kell 10.00-16.30.

Tavapäraste päevakorra punktide seas oli ka projekteerimistingimuste andmine, täpsemalt Käesalu külas üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning muudeti ühte varasemat projekteerimistingimust. Varasema projekteerimistingimuse muudatuse vajadus tulenes sellest, et üksikelamu projekteerimise käigus selgus vajadus suurendada nii üksikelamu lubatud ehitisealust pinda kui ka hoonete ehitistealust pinda kokku. Sellega asendati maksimaalne 200 m2 ehitusalune pind 400 m2 ning krundi hoonete maksimaalne ehitisealuste pindade summa 500 m2 asendati 1000 m2. Tavapäraste päevakorrapunktide sekka kuulusid ka puurkaevu asukoha kooskõlastamised Tuulna külas Kõrgemäe tee 3, Keibu külas Rannapiiga ning Niitvälja külas Tammi aladel, kõigi puhul on eesmärgiks tarbevee võtt.

Enefit Connect OÜ esitas sundvalduse taotluse eesmärgiga viia ellu Hepta Group Energy OÜ koostatud projekti ''Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Lääne-Harju, Kuusalu ja Saue vallas (PE2023-3)''. Projekti raames rajatakse muuhulgas Harju-Risti külas Maaniku kinnisasjale avalikes huvides maasisene sideliin, mis tähendab, et kinnisasja omanikul on kohustus taluda oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubada selle ehitamist kinnisasjale. Kinnisasja omanikku teavitati ning  vastuväiteid ei tulnud, mis tõttu sai vallavalitsuse istungil antud luba ka väljastatud.

Vallavalitsuse istungil vastuvõetud otsuste seas oli ka kortereid puudutavad teemad. Täpsemalt oli Lääne-Harju valla korteriomandite võõrandamise elektroonilisel enampakkumisel Ämari alevikus Lennu 28 asuv 2-toaline renoveerimist vajav korteriomand, millele tegi enampakkumise RELHOS OÜ hinnaga 20 500 eurot ning kes osutus ühtlasi enampakkumise võitjaks. Lisaks kehtestati kaks eluruumi üürile andmist Ämaris ja Rummul ning võõrandati eestkostetava vara Paldiski linnas. Võõrandamise puhul on tegu Harju Maakohtu määrusega, millega määrati Lääne-Harju vallas asuva korteriomandi eestkostjaks Lääne-Harju Vallavalitsus, kuna omanik viibib tervisliku seisundi tõttu hooldusteenusel ning kuna korteriga kaasnevad igakuised kulud, siis anti Lääne-Harju Vallavalitsusele nõusolek eestkostetavale kuuluva korteriomandi võõrandamiseks turuhinnaga. Saadud rahalised vahendid kantakse hooldusteenusel viibiva korteri omaniku arveldusarvele. Enampakkumine viiakse läbi elektrooniliselt müügikeskkonnas osta.ee ja teavitatakse kinnisvaraportaalis KV.ee ning Lääne-Harju valla kodulehel.

Vallavalitsuse istungi otsuste hulka kuulus veel ''Sõiduauto liisimine'' hanke edukaks tunnistamine, üks sünnitoetuse määramine ning kaitseväeõppuse kooskõlastamine, mis leiab aset 24. veebruaril kell 8.00-14.30 Klooga harjutusväljal. Õppuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid.

Päevakorra lõpetavate punktide seas oli vallavara võõrandamine Paldiski linnas Haki 3 ning sundvalduse seadmine ja erateede avalikuks kasutamiseks määramine, millega määrati elanike nõusolekul Põllküla Vana-Põllküla tee, Metsavahi tee avalikuks kasutamiseks.