« Tagasi

Vallavalitsuse 10.01.2023 istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil kinnitati 2023. aasta õppekohtade tegevuskulud, mis puudutab Lääne-Harju valla munitsipaalkoole, -lasteaedu ning -huvikooli. Lisaks muudeti varasemat määrust, millega kehtestati Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema osalustasu, mis tähendab, et alates 1. augustist on lasteaia kohatasu 75 eurot lapse kohta kuus.
Lääne-Harju valla allasutusi puudutava päevakorra punktide seas oli ka teenistusliku järelvalve lõpetamine Padise lasteaias, seda põhjusel, et isik kellega teenistusjärelvalve oli seotud, eelmise aasta sügisest Padise lasteaias enam ei tegutse.

Vallavalitsuse istungil kinnitati hajaasutuste programmi aruanded, täpsemalt esitasid kaks kinnistu omanikku aruande hajaasutuse programmist toetuse saamiseks ning mõlemad taotlused said ka oma heakskiidu.
Hajaasutuse teemal istung ka jätkus, nimelt kehtestati 2023. aasta hajaasutuse programmi taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetavate valdkondade prioriteedid. Programmi eelistatud sihtrühmaks on kuni 18- aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega perekonnad, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik või isikud. Antud programmi taotlusvooru toetavate valdkondade prioriteetsuse järjestus on: prioriteet nr 1 veesüsteemid, nr 2 kanalisatsioonisüsteemid, nr 3 juurdepääsuteed ning neljandana autonoomsed elektrisüsteemid.

Keskkonnaamet edastas Lääne-Harju vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Pakrineeme Sadama OÜ varasema taotluse muutmiseks. Osaühing Sadamale anti keskkonnaluba, mis annab neile õiguse vee erikasutustöödeks ehk Pakrineeme kinnistuga piirnevale merealale veeldatud maagaasi, st LNG terminali sadama kai ehitamiseks. Keskkonnaloa muutmisega anti ka kaks tingimust. Nendest üks on, et ajutise muuli ehitustööde käigus ei kasutata heljumi tõkke kardinaid, kuna need võivad puruneda. Ning teine tingimus on, et terminali veeosa valmib etapiviisiliselt ning on kohustus heljumi tõkestamiseks kasutada alternatiivseid meetmeid, nt mullikardinaid, mis takistavad lisaks heljumi levikule ka veesisese müra leviku. Kuna keskkonnaloa muutmisel ei toimu tegevuse muutust, siis ei ole vajalik ka keskkonnamõju hindamine. Tänasel istungil andis vallavalitsus nõusoleku selle keskkonnaloa nr. L.VV/328331 muutmiseks.

Tänase istungi päevakorra punktide seas oli veel sundvalduste seadmised, seda Elektrilevi OÜ esitatud taotluse alusel ning valdavalt tehnorajatiste ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks. Ja veel tunnistati edukaks hankge ''Transporditeenuse ostmine juhuvedude teostamiseks Lääne-Harju Vallavalitsuse''. Hanke eesmärk oli leida teenusepakkuja, kes viib näiteks allasutuste lapsi spordivõistlustele või ekskursioonidele. Endise Keila valla piirkonna edukaks pakkujaks oli AS MK Autobuss ning endiste Padise, Vasalemma ja Paldiski valla piirkondade edukaks pakkujaks oli OÜ PADISE BUSS, mõlemad hakkavad nimetatud piirkondades transporditeenust pakkuma.

Tänasel istungil oli laual veel kolm samasisulist teemat, mis puudutasid korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse eraldamist ning kõigi puhul oli tegu nende toetuste kehtetuks tunnistamisega. Toetuse saamise tingimus on, et tuleb esitada aruanne tehtud töö eest hiljemalt sama aasta 3. detsembriks, seda koos vastavate arvete, aktide ja maksekorralduste koopiatega. Kuna tööde tegemise kohta aruandeid ei esitatud, siis kehtestati kolme korteriühistu toetuse saamised kehtetuks.