« Tagasi

Teade detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamisest

Lääne-Harju vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 82 tulenevalt Paldiski Linnavolikogu 30.06.2017 otsusega nr 25 on algatatud Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikust väljapanekust (edaspidi DP ja KSH).

Planeeringuala asukoht ja suurus

Planeeringuala hõlmab maapinnal osaliselt Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243) ja Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244) kinnistuid ja nende lähiala. Ala suuruseks on kokku ca 32ha, sellest maismaal on ca 15ha ja merealal ca 17ha. Planeeringuala maismaaosa Pallase piirkond 16 ja Pallase piirkond 18 osas piirneb kirdest aiandusühistute maadega, kagust Paldiskis asuva kaitseväe väeosa territooriumiga, edelast Paldiski Tehnopargi territooriumiga ning loodest Riigiressursside keskuse tehnopargi territooriumiga. Mereala asub Salavat Julajevi tee 2 ja Salavat Julajevi tee 4 kinnistutega piirnevalt Paldiski põhjasadamast põhja pool asuval alal.

 

Detailplaneeringu sisu ja eeldatavalt kaasneda võivad olulised mõjud

Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ). See koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist (sügavuses orienteeruvalt 500–600 m), seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises: elektrienergiat tarbitakse, kui vett pumbatakse alumisest reservuaarist ülemisse, ehk kui elektrisüsteemis on tootmisvõimsuse ülejääk või elektrihind on odav ning elektrienergiat toodetakse ehk vett lastakse ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari, kui süsteemis on elektritootmisvõimsuse puudujääk või elektrihind on kõrge. Šahti allosas olevas vastavas turbiinisaalis paiknevad elektriturbiinid/pumbad, mis vastavalt töörežiimile toodavad elektrit (vee liikumisel merest reservuaari) või pumpavad vett reservuaarist üles tagasi merre. Jaama maismaal asuv teenindav kompleks kavandatakse kinnistutele Pallase piirkond 16 ja osaliselt Pallase piirkond 18. Jaama koguvõimsuseks on planeeritud ligikaudu 500 MW.

PHAJ rajamine on üheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava võimsusega (st otseselt energiaallika intensiivsusest sõltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja suuremahuliseks salvestamiseks.

Samuti on planeeringu ülesandeks määrata ehitusõigus ja tingimused olemasoleva Paldiski keskalajaama ja PHAJ elektrijaama vahelise 330kV elektriliini trasside rajamiseks.

Lähedalasuva asustuse jaoks häirivamaks mõjuks on ehitusaegne mõju, mis kujutab endast eelkõige maa-aluste osade rajamisel graniidi välja kaevamisel tekkivat müra tolmu ja liiklusintensiivsuse tõusu. Teised olulised mõjud kaasnevad avariiolukordade korral, mille vältimiseks tuleb kasutusele võtta kõik erinevates planeerimise ja projekteerimise etappides väljatöötatavad leevendusmeetmed.

 

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku aeg ja koht

DP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 23.03 – 22.04.2018 Lääne-Harju vallavalitsuse kantselei tööajal aadressil Rae tn 38, Paldiski II korrus või Lääne-Harju valla kodulehel: http://www.laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud